Деңгей

Информатика бағдарламасы бойынша білім беру бакалавры

Ұзақтығы

4 жыл

Грантқа түсу шекті балл

100

Ақылы бөлімге түсу шекті балл

75

ECTS

240

Талап етілетін ағылшын тіл деңгейі

B1 (Intermediate)

«Педагогика информатика» бакалавриат бағдарламасы информатика және компьютерлік технологиялар саласында маманданған бастауыш мұғалімдерге арналған кешенді курс болып табылады. Бұл курс педагогтарды ақпараттық сауаттылықты, негізгі бағдарламалауды және
ақпараттық және есептеу жүйелерімен жұмыс істеу дағдыларын тиімді үйрету үшін қажетті дағдылармен қаруландыруға бағытталған. Сондай-ақ студенттер жиі қолданылатын бағдарламалық қосымшалар туралы терең білім алады және білім беруде қолданылатын негізгі ресурстармен танысады. Бұл бағдарлама арқылы болашақ мұғалімдер информатика және компьютерлік технология саласында сапалы білім беруге мүмкіндік беретін білім мен тәжірибе жинақтайды. Курс информатика мен компьютерлік технологияны мектеп бағдарламасына кіріктірудің маңыздылығын көрсететін заманауи білім беру стандарттарына сәйкес келеді. Заманауи информатика мұғалімі әртүрлі оқу орындарында қызықты және тиімді оқуға мүмкіндік беретін кәсіби құзыреттерге ие. Мемлекеттік мектепте болсын, ақпараттық технологиялар мекемесінде болсын, бұл мұғалімдер пәнді жан-жақты түсінуді қамтамасыз ететін дағдыларға ие. Бакалавриат курсын аяқтағаннан кейін ізденуші оқытушылар ақпараттық сауаттылықты дамытуға, бағдарламалау негіздерін оқытуға, ақпараттық және есептеу жүйелерімен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіруге, жиі қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізуге және студенттерге Интернетте қолжетімді кең ресурстарды пайдалануға көмектесуге дайындалады. Бұл курс мұғалімдерге информатика және компьютерлік технологиялар саласында жоғары сапалы білім беруде тәжірибелі және сенімді болуға мүмкіндік береді.

 • Есте сақтаудан шығармашылыққа дейінгі білімнің әртүрлі деңгейлерін қамтитын оқыту стратегияларын пайдалана отырып, ұлттық және шет тілдерін білу және ғылыми-әдістемелік материалдарды кәсіби қызметте тиімді қолдану.

 • Заманауи педагогикадағы адами капиталды қалыптастырудың негізгі талаптары мен міндеттерін бағалау және тиімді және этикалық оқыту арқылы білім беру жүйесін басқарудың инновациялық технологиялары мен принциптерін қолдану және студенттердің өз әлеуетін толық ашуға мүмкіндік
  беру.

 • Компьютерлік графиканы дамытудың заманауи бағыттарын, 3D модельдеу принциптерін меңгеру және оларды білім беру мазмұнының интерактивті 3D модельдерін құру, көрнекі тартымды графика мен анимацияларды жобалау, сонымен қатар білім беру мақсатында виртуалды шындық тренажерларын жасау арқылы мультимедиялық және виртуалды білім беру ресурстарын жобалауда пайдалану.

 • Орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында орта білім берудің жаңа мазмұны мен талаптарын талдап, түсіну және осы білімді тиімді оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларын әзірлеуге пайдалану арқылы оқушылар мен оқушылардың даму үдерістерінің ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру.

 • Күрделі деректер жиынын талдау және интерпретациялау және үлкен және әртүрлі деректер жиынындағы үлгілерді, трендтерді және түсініктерді зерттеу жобаларына қатысу, пайдаланушы бағдарламалық шешімдерді әзірлеу немесе деректерді талдауды қамтамасыз ету арқылы тиімді анықтай алатын машиналық оқыту алгоритмдері мен үлгілерін әзірлеу және енгізу үшін қажетті білім мен дағдыларды дамыту.

 • Практикалық есептерді шешу үшін математикалық әдістер мен алгоритмдерді қолдану, бағдарламалық қамтамасыз етуді, компьютерлік технологияларды дамытуға әсер ететін жағдайларды талдау және ресурстарды бөлуді оңтайландыру, тиімді алгоритмдерді әзірлеу немесе болжамды модельдерді әзірлеу арқылы заманауи оңтайлы ақпараттық технологияларды синтездеу.

 • Физика, электроника, робототехника, аппараттық бағдарламалаудың теориялық және әдістемелік негіздерін білу және электрондық схемаларды жобалау және құру, роботтарды немесе интеллектуалды жүйелерді бағдарламалау және күрделі мәселелердің инновациялық шешімдерін әзірлеу және енгізу үшін инженерлер, ғалымдар және техниктер сияқты басқа мамандармен бірлесіп жұмыс істеу арқылы кәсіби қызметте STEM білім беру негіздерін пайдалану.

 • Дүниетанымы мен адамгершілік көзқарасы бар тұлға ретінде дамыту, әлеуметтік маңызды мәселелерді анықтауға белсенді көзқарас арқылы салауатты өмір салтын қалыптастыру, күрделі әлеуметтік мәселелерді анықтау және шешу үшін жаңа технологияларды немесе шығармашылық проблемаларды шешу әдістерін және тұрақты физикалық белсенділікті, стрессті басқару және психикалық денсаулықты сақтау.

 • Бағдарламалау тілдерінде (OOP, функционалдық) сауатты болыңыз, веб-қосымшаларды немесе мобильді қосымшаларды әзірлеу арқылы қолданбаларды әзірлеу әдістері мен процестерін білу.

 • Жергілікті және кең аумақтық желілерді, желілік жабдықты және бағдарламалық құралды жобалау, конфигурациялау және қолдау, ақауларды жою және өнімділікті оңтайландыру арқылы компьютерлік желілердің негізінде жатқан принциптер мен технологияларды, соның ішінде
  хаттамаларды, маршруттауды, коммутацияны және қауіпсіздікті пайдаланыңыз.

 • Дене шынықтыру 1
 • Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)
 • Шетел тілі 1
 • Түрік тілі 1
 • Математика 1
 • Қазақ тілі 1
 • Орыс тілі 1
 • Бағдарламалау негіздері және тілі
 • Дене шынықтыру 2
 • Қазақстан тарихы
 • Түрік тілі 2
 • Қазақ тілі 2
 • Орыс тілі 2
 • Арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілі 1
 • Академиялық ағылшын тілі 1
 • Шетел тілі 2
 • Математика 2
 • Философия
 • Дене шынықтыру 3
 • Деректер базасы жүйелері
 • Түрік тілі 3
 • Объектілі-бағытталған бағдарламалау
 • Деректер құрылымдары және алгоритмдері
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
 • Компьютер архитектурасы
 • Дене шынықтыру 4
 • Педагогика
 • Оқу тәжірибесі
 • Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (Саясаттану)
 • Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (Әлеуметтану)
 • Түрік тілі 4
 • Есептеу жүйелері
 • Электроника (робототехника)
 • Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (Мәдениеттану)
 • Әлеуметтік-саясаттану білім модулі (Психология)
 • Веб бағдарламалау
 • Статистиканың негіздері
 • Компьютерлік желілер
 • Есептеу теориясы
 • Графикалық дизайн және 3D модельдеу
 • Бағдарламалық қамтамасыз ету инженериясы
 • Цифрлық сауаттылық
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі (CLIL)
 • Оқу тәжірибесі
 • Информатика олимпиада есептерін шешу
 • Заттар интернеті
 • Әлеуметтік жобаны әзірлеу
 • Информатиканы оқыту әдістемесі және STEM
 • Педагогикалық психология
 • Білім берудегі мультимедия
 • Деректер туралы ғылым және машиналық оқыту негіздері
 • Білім берудегі менеджмент
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
 • Оқу жоспарын жобалау және әзірлеу
 • Педагогикалық тәжірибе
 • Өндірістік тәжірибе
 • Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру

Түлектердің кәсіби қызмет саласы – информатика мұғалімі, бағдарламашы, бағдарламалық жасақтама жасаушы, робототехника бойынша нұсқаушы.

НҰРБОЛ АЙДАРБАЕВ

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: