Деңгей

Есеп және аудит білім беру бағдарламасының Бизнес және басқару бакалавры

Ұзақтығы

4 жыл

Грантқа түсу шекті балл

100

Ақылы бөлімге түсу шекті балл

60

ECTS

240

Талап етілетін ағылшын тіл деңгейі

B1 (Intermediate)

Есеп және аудит сенімді қаржылық деректерге қол жеткізудің маңызды факторларының бірі болып табылады. Осы фактіні назарға ала отырып, SDU Бизнес мектебі ішкі және әлемдік еңбек нарықтарының талаптарына сай болашақ бухгалтерлер мен аудиторларды дайындайтын «Есеп және аудит» бағдарламасын ұсынады. Біздің бағдарлама ACCA (дипломды корпоративтік бухгалтерлер қауымдастығы), CFA (қаржы нарықтарының талдаушысы) және CIMA (басқару саласындағы кәсіби бухгалтерлер институты) сияқты халықаралық біліктілік сертификаттарын алуды қамтиды.

Негізгі оқу бағдарламасын бітірген соң студент төмендегідей нәтижелерге қол жеткізе алады:

• бухгалтер және аудитор маманы ретінде сауда-экономикалық ортаға араласу;
• қолданбалы дағдылармен толықтырылатын теориялық білімді игеру;
• бухгалтерлік және қаржылық есеп және аудит саласындағы заманауи техникалық терминдерді, тәжірибелер мен нормативтік талаптарды білу;
• бухгалтерлік операцияларды орындай алу, қаржылық есепті дайындау және талдау, сондай-ақ аудитті жүргізудің барлық үдерістерін ұйымдастыру;
• АССА бағдарламасымен қойылатын кәсіби нормативтік талаптарды білу.

Бұл бағдарламаның түлектері есеп және аудит қызметтерін ұсынатын көпұлтты компаниялар арасында үлкен сұранысқа ие. Сонымен қатар, біздің түлектеріміздің алдында экономиканың қаржылық немесе нақты секторының түрлі сегменттеріне, сондай-ақ мемлекеттік мекемелерге жұмысқа орналасу мүмкіндіктері ашылуда. Біздің студенттер оқу барысында түрлі салалар мен бағыттарда пайдалы білім алады, бұл оларға кейіннен өз кәсібі ретінде академиялық бағытты немесе кәсіпкерлікті таңдауға мүмкіндік береді.

Berik Sabdenaliyev

Dean

PROFILE

Post
Dean

Profile
Berik Sabdenaliyev joined the SDU University in 2010 as a teacher assistant. In 2011, after completion of his Master degree he started to work as a senior Lecturer. From 2015 to 2016 Berik was a vice-dean of academic affairs at Faculty of Economics and 2016 to 2018 he was program coordinator of Accounting and Finance at undergraduate level in the same department. Since 2018 he was appointed to his current position of Dean of Business School. His research interest is human resources management and organizational behavior. Berik enjoys sport and reading.

Degree Qualifications
BA in Management (2007), Kokshetau State University named Sh. Ualikhanov
MA in Management (2011), SDU University
PhD candidate in Management (ongoing), SDU University

Certificates
Certificate in Consultancy in Business (2019)
ACCA F1-F5

Courses
FIN 20, BA, Principles of Accounting
FIN 202, BA, Financial Accounting
FIN 302, BA, Corporate Finance

Publications
Books: ‘Impact of US Federal Reserve Policies on Frontier Markets’ (2016): Handbook of Frontier Markets Evidence from Middle East North Africa and International Comparative Studies. 2016 Elsevier Inc.

Research interests
Private Equity Funds
Hedge Funds

Scholarships & awards
BOLOSHAK scholarship for the professional internship, Heriot Watt University, UK 2022

Darkhan Zamanbekov

Director of the Master’s Degree Program

PROFILE

Post
Director of the Master’s Degree Program

Profile
Darkhan Zamanbekov joined SDU University in Kazakhstan in 2014 as an assistant professor to devote my attention to teaching Financial modelling, SAP accounting to their staff and to expand my knowledge base so that I could tutor other aspects of corporate finance and banking in general. He attended a number of courses including those on Banking Basics, Corporate Finance and Valuation, Interest Rates and Derivative Products. To demonstrate the widening of his expertise, he took responsibility for teaching the majority of the theoretical subjects covered in the Corporate Finance weeks of the Graduate Training Programme that the bank runs for all newly recruited graduates and MBAs. His topics included each of the many different ways to value a company.

Degree qualifications
Bachelor of Sciences, 1995 – 1999 Finance Abai Kazakh National Pedagogical University Almaty, Kazakhstan
PhD Islamic Finance, 2007-2010 Al-Farabi Kazakh National University Almaty, Kazakhstan

Membership of professional organisations
AIFC

Scholarships & awards
Postdoctoral Executive Education Program Finance 2012-2014
JSC «Center for International Programs Bolashak» London School of Business & Finance London UK

Roza Tulegenova

Associate Professor

PROFILE

Post
Associate Professor

Profile
Роза Тулегенова 2016 жылы SDU University «Экономика және бизнес» кафедрасына жұмысқа орналасты: 2015 жылдан бастап экономика мамандықтарына дәріс, дипломдық жобалар мен магистрлік диссертация жетекшісі болып жұмыс істейді. Оның ғылыми қызығушылықтары бухгалтерлік есеп және аудит, талдау, салық және салық салу мәселелеріне бағытталған. Бірнеше халықаралық ғылыми– тәжірибелік конференцияларға қатысқан, оның шетелдік және Республикалық басылымдарда 47-ден астам ғылыми еңбектері, 107,6 баспа табақ болып жарық көрген. Оның ішінде 4 Scopus (Скопус) базасына енген ғылыми мақалалары, 3 оқу құралы бар. Розаның хоббиі бос уақытында әдеби кітаптар оқу және саяхаттар.

Degree qualifications
«Бухгалтерлік есеп және шаруашылық жұмысын талдау» мамандығы (1986). Алматы халық шаруашылығы институты (АИНХ), KZ
«Құқықтану» мамандығы бойынша бакалавр (2011). Д.А.Конаева атындағы университеті, KZ
Экономика ғылымдарының кандидаты (2009). Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, KZ

Certificates
1. Особенности учета в финансовых институтах, Учебный центр «Global professional development», 2021 ж.
2. Налоги и налогообложение с изменениями и дополнениями на 2021 год, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2021 ж.
3. Новое в МСФО на 2021год, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2021 ж.
4. «Новое в МСФО 2020 года и другие актуальные вопросы “Новое в Налоговом кодексе», Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2020 ж.
5. «Консолидация финансовой отчетности», Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2019 ж.
6. ACCA Train the Academics’: «Изменение законодательства по аудиту и бухучету»; «Методология преподавания бумаг АССА: F5 и F7», Филиал ACCA в Казахстане и Центральной Азии, 2018 ж.
7. VII Казахстанская конференция бухгалтеров «Учет», ПОБ «Академия профессиональных бухгалтеров «Учет», 2018 ж.
8. «Налоговая политика» и «Обзор изменений нового Налогового Кодекса на 2018 год», Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2018 ж.
9. «Перспективы развития оценочной деятельности в рамках ЕАЭС: молодежный взгляд», ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков», 2017 ж.
10. «Институциональные преобразования в государственном аудите в контексте приоритетов модернизация 3.0», ЕНУ им.Гумилева, 2017 ж.
11. Новое в МСФО и нововведения в налоговом законодательстве РК, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2017 ж.
12. «1С: Бухгалтерия 8.3» Практическое применение типовой конфигурации, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2016 ж.
13. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета: проекция на 2016 год, Adal kyzmet group, 2015 ж.
14. Publishing in top Aсademiс Jornals: Suggestions and Tips, University of Verona, Italy- SDU, 2015 ж.
15. Изменения в учетной политике компании (МСФО 8), KPMG, 2013 ж.
16. Разъяснение налогового законодательства и составление налоговой отчетности, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2013 ж.
17. Применение МСА и МСФО в Казахстане сертификаты, Международный институт аудита и менеджмента, 2011ж.
18. Развитие лидерства в образовании сертификаты, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс бухгалтеров, преподавателей и специалистов финансового рынка», Алматы, 2011 ж.
19. Кәсіби бухгалтера сертификаты, Центр сертификации бухгалтеров, 2011ж.

Courses
АСС 306, 6В04103 – «Салық есебі және есептілік»
FIN 402, 6В04103 – «1С Бухгалтерия»
ECO 555, 7М041001 – «Фирманың экономикалық қауіпсіздігі»

Publications
1. «ҚР туристік қызмет және оның бухгалтерлік есепті ұйымдастырудағы ерекшеліктері» (2016). СДУ Хабаршысы (№ 2 (37). – Б.121-129
2. «Сауда ұйымдарындағы ішкі бақылау мен аудитті ұйымдастыру» (2016). СДУ Хабаршысы (№ 3 (38). – Б.155-162
3. «Қазақстанда табысқа салық салу жүйесін жетілдіру жолдары» (2016). СДУ Хабаршысы (№ 4 (39). – Б.114-120
4. «Ұйымда салық есебін ұйымдастыру мен жүргізу тәртібі» (2017). Интернаука (№ 2(58). – Б.130-134
5. «The main directions for improving tax policy of small and medium businesses» (2017). Хабаршы (№2(120). – Б. 95– 98
6. «The organization of accounting and public audit in budget organizations» (2017). Хабаршы (№2(120). – Б. 125– 129
7. «Өнеркәсіпте бухгалтерлік және салық есебін жетілдіру жолдары» (2017). Статистика, учет и аудит (№ 1 (64). – Б 46-52
8. «Өнеркәсіпте ішкі аудитті жетілдіру жолдары» (2017). Статистика, учет и аудит, (№ 2 (65). – Б. 51-56
9. «Organization of accounting procedures and internal control in the trade organizations» (2017). Статистика, учет и аудит (№ 3 (66). – Б. 4-8
10. «Ауыл шаруашылығында жұмсалған шығындардың қалыптасуы» (2017). ҚР ҰИА Хабаршысы (№ 2 (64). – Б.99-105.(бірлескен автор, Тулегенов С.)
11. «Қазақстанда өсімдік шаруашылығы саласындағы шығындар есебі» (2017). Проблемы агрорынка (№2). –Б.87–91
12. «Тоғандағы балық өсіруге байланысты үстеме шығындардың таратылуы» (2017). Проблемы агрорынка (№3). –Б.78–83.(бірлескен автор, Тулегенов С.)
13. «Analysis of Biological Assets in Agriculture» (2021). Journal of Environmental Management and Tourism (5(53). – P. 1371–1385. (бірлескен авторлар, A. Kanabekova, G.Andybayeva, A.Aimagambetova)
Books:
1. Салық және салық салу (2011). Алматы қаласы: ЖШС «Нур-Принт»
2. Салық әкімшілігі (2012). Алматы қаласы: ЖШС «Нур-Принт»
3. Салық және салық есебі (2018). Алматы қаласы: ЖШС «Нур-Принт»

Conference
Учет накладных расходов в прудовом рыбоводстве, Халықаралық конференция: Научная дискуссия: вопросы экономики и управления, Мәскеу, Ресей. наурыз 2017 ж.
Концептуальные принципы прогнозного анализа деятельности компании, Халықаралық конференция: Научная дискуссия: вопросы экономики и управления, Мәскеу, ақпан Ресей. 2018 ж.

Research interests
Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит, талдау, салық және салық салу мәселелері

Membership of professional organisations
– Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс бухгалтеров, преподавателей и специалистов финансового рынка» толық мүшесі
– Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров» мүшесі
– Халықаралық ақпараттандыру академиясына (ХАА) толық мүшесі

Mariya Yesseleva-Pionka

Associate Professor

PROFILE

 

MARIYA YESSELEVA-PIONKA
m.yesseleva-pionka@sdu.edu.kz

Post
Associate Professor

Profile
Dr Yesseleva-Pionka held teaching and senior academic management positions in Australia and Central Asia (Kazakhstan). She specialised in general investments and personal and corporate superannuation investments while working for Westpac Banking Corporation and
BT Financial Group in Australia. She was elected to join The Housing Connection, a not-for-profit organisation in Sydney, Australia, as Treasurer and Board Member in November 2019. In 2020 and 2021, she received a Certificate of Appreciation from the Commonwealth Bank, recognising her contribution to the Australian community.
Dr Yesseleva-Pionka is the Associate Editor of the Journal of the International Council for Small Business (JICSB). She is a Master Teacher for the International Council for Small Business (ICSB) Global Certificate in Entrepreneurial Finance. She was appointed as ICSB Global Certificates Manager in January 2021. In July 2021, Dr Yesseleva-Pionka was awarded the International Council for Small Business Presidential Award. The ICSB Presidential Award winners are selected from the pool of exceptional ICSB members who integrate both service and empathy into their roles as innovative leaders.
She co-authored a textbook titled Financial Planning and Personal Finance – 1st Edition in Australia and New Zealand, published in September 2022 by the Cengage Publishing House.
She won teaching awards at the University of Sydney Business School, Top Education Institute, and SDU University and was recognised as TOP 20 at the UTS Business School. She is a Grant Holder/Principal Researcher for the National Bank/Central Bank of the Republic of Kazakhstan on the project titled " Combating financial fraud, in particular financial pyramids, Internet and telephone fraud".

Degree Qualifications
Institute of Community Directors Australia:
Course for New Community Board Member (2020)
International Council for Small Business in collaboration with the U.S. Small Business
Administration (SBA): ICSB Global Certificate: 10×10 Program (2018)
Charles Sturt University, School of Business, Australia: PhD in Finance (2016)
Dissertation: “Australian SMEs and their access to external debt finance.”
Harvard University (Graduate School of Education), Boston, USA: Management Development Program (2011)
University of Technology Sydney (Australia): Master of Business in Finance (2005)
Charles Sturt University (Sydney, Australia): Bachelor of Business Studies (2003)
Martin College (Sydney, Australia): Diploma of Business Administration (2001)

Courses
Corporate Finance: Fundamentals of Financial Mathematics and Institutions
Financial Modelling and Analysis: International Finance
Capital Markets: Financial Statement Analysis
Critical Thinking in Business: Financial Institutions and Market
International Finance: Principles of Finance
Accounting for Business Decisions: Personal & Entrepreneurial Finance
Financial Management: Research Proposal and Literature Review
Succeeding in Business: Business Research Methods
Financial Technologies in Banking: Investment Management

Publications
Textbooks

 • Cengage Publishing House. Co-author of the Financial Planning and Personal Finance: Australia and New Zealand” textbook.  Published in September 2022.
 • Yesseleva-Pionka, M. (2019). Overview of Finance: A Collection of Infosheets. ASIN: B07RWSS9BL. Amazon Publishing.

Teaching Case
Yesseleva-Pionka, M. (January, 2023). Financial Management of FinTech Start-ups in Times of Uncertainty: Lessons from Australia. Sage Business Cases.

Journal Articles

 • Invited paper
  Yesseleva-Pionka, M. (2021). Blockchain for SME Finance: Call for Empirical Testing. Asian Development Bank and Institute of Global Finance Working Paper Series.
 • Terdpaopong, K., Rickards, R.C., Yesseleva-Pionka, M. (2020). Techniques used and adjustments made in valuing privately-held enterprises in Thailand: Initial Research. Corporate Ownership and Control Journal.
 • Yesseleva, M. (2013). Professional Advice and its effect on SMEs access to external debt finance in Australia. Global Business and Management Research: An International Journal Vol. 5 No. 1.
 • Yesseleva, M. (2011). Small- and Medium-Sized Enterprises: Data Sources in Australia. Global Journal of Business Research. Volume 6(2), pages 83-92.
 • Yesseleva, M. (2010). Australian Small Enterprises and Their Business Banking and Finance Needs. International Research Journal of Finance and Economics, Issue 57″.

Conference, Report & Congress proceedings

 • Taufiq, A. & Yesseleva-Pionka, M. (7 April, 2022). Embedding Sustainable Behaviors: Case of Origin Energy Australia. CIGRE Symposium held in Kyoto, Japan.
 • Taufiq, A. & Yesseleva-Pionka, M. (23 October, 2021) Intrapreneurship and the Role of Hackathons in Australian Corporate Energy Sector. George Washington University Conference, United States.
 • Prajapati, B., Yesseleva-Pionka, M. and Majumder, S. (23 October, 2021). Exploring the Significance of Organisational Learning on the Sustainability of SME Family Firms in Australia. George Washington University Conference, United States.
 • Mavani, J., Yesseleva-Pionka, M. and Valinatajbahnamiri, M. (23 October, 2021). Exploring the Influence of Servant Leadership at Promoting Women’s Intrapreneurship in the Australian Construction Industry. George Washington University Conference, United States.
 • Yesseleva-Pionka, M. (2021, 12-16 July). Financial Management of FinTech Start-ups in Times of Uncertainty: Lessons from Australia. 65th ICSB World Congress held in Paris, France. https://icsb2021.com/
 • Taufiq, A. & Yesseleva-Pionka, M. (2021, 12-16 July). Future of Clean Energy: Free Electrons-Global Accelerator Program for Start-ups. 65th ICSB World Congress held in Paris, France. https://icsb2021.com/
 • Thapa, S., Voola, A.P. & Yesseleva-Pionka, M. (2021, 12-16 July). Leadership and Digital Communication in the Australian SMEs amid COVID-19. 65th ICSB World Congress held in Paris, France. https://icsb2021.com/
 • Yesseleva-Pionka, M. (2021, May 12). Digital Transformation of the Entrepreneurial Finance. 2021 ICSB Global Entrepreneurship Education Report.
 • Yesseleva-Pionka, M. (2020, 26-28 October). Blockchain for SME Finance and the Policy Environment published in the e-publication launched at the Global SME Finance Forum 2020 organised by the International Finance Corporation member of the World Bank Group.
  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cfff29f7-5114-49ce-8993-62e77b588c1d/2020-12-Call-for-Insights-E-publication.pdf?MOD=AJPERES&CVID=npOGOF-
 • Yesseleva-Pionka, M. (2020, 23 September). Blockchain Network System for assessing SMEs’ creditworthiness. Asian Development Bank. A conference titled “FinTech to Enable Development, Investment, Financial Inclusion, and Sustainability”.
  http://abfer.org/media/abfer-events-2020/specialty-conf/22_paper_mariya_Blockchain-Network-for-Assessing-SMEs-Creditworthiness.pdf
 • Yesseleva-Pionka, M. (2020, 27 June). Blockchain for SME Finance. Published in the ICSB 2020 MSME Global Report submitted to the United Nations.
  https://icsb.org/wp-content/uploads/2020/07/ICSB2020GlobalMSMEsReport.pdf
 • Yesseleva-Pionka, M. (December 2019) “FinTechs and the speed of financing for Small and Medium Enterprises (SMEs)32nd Australasian Finance and Banking Conference, Sydney.
  https://www.cfainstitute.org/-/media/regional/arx/post-pdf/2019/11/12/afbc2019–fintechs-and-the-speed-of-financing-for-smes.ashx
 • Yesseleva-Pionka, M. (June 2019). Australian Higher Education Sector and SMEs. 64th ICSB (International Council for Small Business) World Congress “The Future of Entrepreneurship”, held between 18-21 June 2019 in Cairo, Egypt. Received the Best Paper from Australia and New Zealand Award. https://search.proquest.com/docview/2383820900?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
 • Yesseleva-Pionka, M. (2018). Emerging Trends in SME Finance. George Washington University October Conference organised by the ICSB. Received the “Best Paper Award”.
  http://gwoctoberstage.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/01/Emerging-Trends-in-the-SME-Finance1.pdf
 • Terdpaopong, K., Yesseleva-Pionka, M., Gibson, B., & Weaver, M. (2017). How small business is valued – An Overview of Valuation Methods in Thailand. Proceeding of the ICSB 2017 World Conference. Buenos Aires, Argentina, June 27 – July 1, 2017.
 • Yesseleva-Pionka, M., Steen, A., Wong, A. (2016), “Factors affecting Australian SMEs access to debt finance”, 29th Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australia.

Monthly Finance Column
ICSB Entrepreneurial Finance Series

 • Yesseleva-Pionka, M. (2021, 22 March). Financial Literacy for Entrepreneurs. International Council for Small Business. https://icsb.org/financial-literacy-for-entrepreneurs/
 • Yesseleva-Pionka, M. (2021, 22 April). The Crucial Elements of the Financial Decision-Making Process. International Council for Small Business. https://icsb.org/financial-decision-making/
 • Yesseleva-Pionka, M. (2021, 18 May). Alternative Investments and Cryptocurrencies. https://icsb.org/alternative-investments-and-cryptocurrencies/
 • Yesseleva-Pionka, M. (2021, 21 June).  Ethical Finance. https://icsb.org/ethical-finance/
 • Yesseleva-Pionka M. (2021, 20 July). Environmental Sustainability and Global Finance https://icsb.org/environmental-sustainability-and-global-finance/
 • Yesseleva-Pionka M. Alternative Investments and Pink Diamonds. (2021, 16 August).
  https://icsb.org/alternative-investments-and-pink-diamonds/
 • Yesseleva-Pionka M. (2021, 10 September). Investment Choices and The Power of Gold Shield.
  https://icsb.org/investment-choices-and-the-power-of-gold-shield/ 
 • Yesseleva-Pionka M. (2021, 10 October). Behavioural Finance and Generation Z.
  https://icsb.org/behavioural-finance-and-generation-z/
 • Yesseleva-Pionka M. (2021, 10 December). Alternative Finance Landscape and Roboadvising
  https://icsb.org/alternative-finance-landscape-roboadvising/
 • Yesseleva-Pionka M. (2022, 14 January).  From Digital Revolution Back to the Barter System in One Day.
  https://icsb.org/from-digital-revolution-back-to-the-barter-system-in-one-day/

Research Interests
Financial literacy, personal finance, entrepreneurial finance, traditional and alternative ways to finance small and medium enterprises (SMEs), corporate finance, policies for the small business sector, innovation and SMEs, AI, FinTechs and Blockchain.

Membership of professional organisations

 • Small Enterprise Association of Australia and New Zealand (SEAANZ) 
 • International Council for Small Business (ICSB)
 • European Finance Association 
 • American Finance Association 
 • Western Finance Association

Scholarships & awards
ICSB Presidential Award
Teaching awards at the University of Sydney Business School, Top Education Institute, and SDU University and was recognised as TOP 20 at the UTS Business School.

Aisulu Baibekova

Lecturer

PROFILE

Post
Lecturer

Profile
Aisulu Baibekova joined to SDU University in 2022 as a lecturer at Business School. She has 5 years experience in corporate finance. She graduated from Boston University with Masters’s degree in Financial Management. She has a great interest in technology and innovation, finance, data analysis and business. She is working to understand the new technology and innovation that makes financial services more automated and intelligent. She plays tennis and loves animals.

Degree Qualifications
MS Financial Management Boston University

Courses
FIN202 Financial Accounting

Conference
Doing business in Asia, Daejeon, South Korea, 2013

Research interests
Technology and innovation in financial services

Scholarships & awards
Bolashak scholarship for Masters degree, Boston University, Boston, US

Ilyas Imachikov

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Profile
Ilyas joined SDU in 2009, after he developed his personal business. His primary areas of interest include securities trading and analysis, portfolio management and business development. Hobbies include crossfit and mountain hiking.

Degree qualifications
MSC in Economics, 2012, SDU, Kazakhstan

Courses
Portfolio management
Equity Valuation
Accounting according to IFRS
Fixed income securities

Research interests
Equity trading and valuation, asset management, portfolio management

Diana Tashanova

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Profile
Diana Tashanova is an alumna (2015) of SDU University (SDU) and joined as a Senior Lecturer in 2023. Since 2015, she has had diverse business experience in brand operations, accounting, finance, and supply chain management in global companies such as Procter & Gamble, DeFacto, and CNP Company. Her academic career began at the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, where she worked as a Course Assistant in the i-MBA program at the Business School.

Degree Qualifications
BA in Finance (2015), SDU University
MS in Innovation Management (2019), Al-Farabi Kazakh National University
MS in Finance, Data Science Concentration (2021), University of Illinois at Urbana Champaign, USA

Certificates
ACCA F1-F5
CERTIFICATE: Summer School – 2023: Inclusive Education

Courses
ACC 303, BA, Tax and Taxation
FIN 204, BA, International Financial Reporting Standards

Publications
Investment Opportunities and Strategies in an Era of Coronavirus Pandemic (2020). Elsevier Inc.

Research interests
Innovations in FinTech
Blockchain in Finance

Scholarships & awards
BOLOSHAK scholarship for the Master degree, University of Illinois at Urbana Champaign, USA 2021

Rustem Kamirov

Lecturer

PROFILE

Post
Lecturer

Profile
Rustem Karimov joined the SDU University in 2024 as a teacher. He graduated SDU in 2014. His research interest is management accounting and financial management. In addition, human resources management and organizational behavior studies is also interested reseach areas. Rustem enjoys sports, reading and travelling.

Degree Qualifications
BSc in Management
MSc in Accounting and Audit
MSc in Accounting, Finance and Management

Certificates
Certificate of Participation on Seminar on theme “How to create the Ideal Bookkeeping”, Competence’ Business School, June 2022
Certificate of Appreciation for significant contribution to the process of development and implementation of training programs in the framework of the project Sales academy project, JV Coca-Cola Almaty Bottlers LLP, February 2016
Certificate of successfully completing of MS Excel course, Almaty School of Management, December 2015
Certificate of successfully completing of “Financial Analysis of Activities of Organizations” professional development course, Professional Development Center “Pro-Consulting”, August 6-7, 2014
Certificate of participation in the educational program (seminars and lectures) organized by the Department of Education of the Halkbank of Turkey, June-July 2013
Certificate of participation in a seminar “Modern Concepts in Accounting” organized by Nowy Sacz School of Business, National-Louis University, Nowy Sacz, Poland, June 2015

Courses
FIN 316, BA, Corporate Finance
ECO 206, BA, Macroeconomics

Publications
“Karimov Rustem, (2013). “”Small Business in the Republic of Kazakhstan: How is it easy to open a new business?””, M75 Youth
Research Forum: Social & Economic Sciences. Collection of articles on materials of the IV International Scientific Student Conference, – Moscow, Russia: Ed. “”International
Center for Science and Education””, 2013, ISSN 2310-0362, No. 4(4), 118-124 pp. D”

Karimov Rustem, (2015). “International Public Sector Accounting Standards in Kazakhstan”, Collected articles of young scientists/International Conferences/, “Economics, Finance and Management: Problems and Prospects” – Almaty, Kazakhstan: Ed. “University of International Business”, 2015, ISBN 978-601-7144-74-6, 12-17 pp.

Conference
Certificate of participation in the VII International scientific and practical conference “Innovative development and the relevance of science in modern Kazakhstan”, Foundation of the First President of the Republic of Kazakhstan Leader of the Nation, December 6, 2013
Certificate of participation in the I Student Forum “Competitiveness of Kazakhstan’s economy: sustainable growth, and the way forward”, Kazakh- British Technical University, February 15, 2013
Certificate of participation in the Business Seminar «Doing Successful Business Startup», KIMEP, July 27, 2012

Research interests
Managerial Accounting in SME
Creative Accounting, Accounting Manipulations, and Impression Management in Accounting and Finance
Organizational Behavior

Scholarships & awards
Bolashak International Scholarship of the President of the Republic of Kazakhstan, Master’s degree in Accounting, Finance and Management, University of Bristol, United Kingdom, August 1, 2017
Educational grant for Master’s degree in specialty Accounting and Audit, Ministry of Education and Science of Republic of the Kazakhstan, August 25, 2014
Educational grant for Bachelor’s degree in specialty Management, Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, August 5, 2010
Educational grant of Rector of the University of International Business for Bachelor’s degree in specialty Accounting and Finance, June 15, 2010
Educational grant of Rector of the Eurasian Market Institute for Bachelor’s degree in specialty Finance, in March 27, 2010

Zhansaya Zhengis

Lecturer

PROFILE

Post
Lecturer

Profile
Zhansaya Zhengis joined the SDU University in 2023 as a Lecturer. Her research interest is fintech, corporate finance, SMes and accounting. She had 3 years industry experience in finance and accounting sphere. Zhansaya enjoys reading, hiking and travelling.

Degree qualifications
BA in Finance (2021), SDU University
MA in Economics (2023), SDU University

Courses
FIN 307, BA, Cost Accounting 
FIN 306, BA, Managerial Accounting

Conference
Young researchers conference (2022)

Research interests
Fintech
Finance and accounting in Smes

Gaukhar Alimbekova

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Degree Qualifications
Master: Al-Farabi Kazakh National University, Almaty 2006

Work experience
Helios LLP: Accountant – 2006-2012
KAZNU Al-Farabi: Senior lecturer – 2012-2018
Narxoz University: Senior lecturer – 2018-2022
Borusan Makina Kazakhstan: SAP consultant – 2022-till

Aigerim Tursynbekova

Lecturer

PROFILE

Post
Lecturer

Profile
Aigerim Tursynbekova joined SDU University in 2022 as a lecturer. Starting from September 2023 alongside her role as a lecturer, Aigerim became a coordinator of EMBA and MBA in Healthcare programs. Her research interests are Statistical Methods in Finance and Trading strategies. She enjoys skiing and walks in the fresh air.

Degree Qualifications
BS in Mathematics (2019), Nazarbayev University
MS in Financial Engineering (2022), University of Illinois at Urbana-Champaign

Scholarships & awards
Bolashak scholarship for a master degree at UIUC

Aigerim Kusniyeva

Senior lecturer

PROFILE

Roza Orazalina

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Courses taught
Financial Reporting, Audit, Management Accounting (ACCA papers), Financial Analysis.

Degree Qualifications
Karagahdy State University named E.A. Buketov, Karaganda, Kazakhstan. BA in “Finance and Credit” – 1983-1988
The Kazakh Economic University named T.Ryskulov, Almaty, Kazakhstan. Postgraduate in Accounting, Statistics and Analysis – 1996-2000
Almaty Academy of Economics and Statistics, Almaty, Kazakhstan. MSc Accounting and Audit – 2011-2013
University of Essex, Essex, UK. Essex English Language Programme – 2013-2014
Brunel University London, UK. International Pathways and Language Centre, Academic English – 2014-2015
University of Dundee, UK. MSc Professional Accountancy (ACCA courses: Professional Management Accounting, Professional Financial Reporting Practice, Professional Financial Management, Professional Accountancy Project, Audit, Assurance and Ethics, Tax Compliance and Fiscal Studies) – 2022-2023

Academic Teaching Employment
Novopokrovskiy State Farm-college. Abay region, Kazakhstan: Lecturer of Finance – 1988-1993
State University named Shakarim. Semey city, Kazakhstan: Senior Lecturer of Accounting and Auditing – 1993-2007
LLP “Company ” Meysad” and LLP “Kazintel”: Accountant – 2007-2008
Almaty Management University: Senior Lecturer – 2008-2019
University of International Business. Senior Lecturer. Almaty, Kazakhstan – 2019-2021

Professional experience
• Creating /making educational-methodical complexes disciplines.
• Participate in the development of the catalogues of elective courses
• Organization of scientific and methodological conferences for teachers and students
• Creating a classroom atmosphere which is comfortable and at the same time stimulating, thereby
bringing students up to date on knowledge of the accounting and finance.
• Ability to maintain high standards of achievement, behavior, discipline and punctuality amongst
students.

Other training and qualifications
Various courses were completed (including the USAID International Course, seminars, trainings, winter
and summer schools) on the following topics:
• International Accounting and Auditing.
• International Financial reporting standards.
• Philosophy and methodology of scientific research, active learning methods in high school.
Technique of writing cases.
• Changes and additions to the order of taxation and tax administration.
• Effective team – a pledge of readiness for the future,
• and other

Hobbies and interests
Travel, Fitness (yoga), Reading, Needlework.

Nuri Gassanov

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Profile
Passionate Economics and Accounting Teacher with background in public and private school
education. Motivational educator driven to help each student understand principles of economics,
economic theory, microeconomics, macroeconomics and financial accounting.

Degree Qualifications
Bachelor degree in Economics Suleyman Demirel University
Almaty, Kazakhstan – 2005-2009
MSc. (Management) SDU University Kaskelen, Kazakhstan – 2012-2013
The degree of bachelor of education ‘’ Foreign languages: two foreign
languages’’ International Taraz Innovative Institute – 2020-2022

Work experience
2010-2012: English language instractor at Bilim Innovation Lyceum, Semey
2012-2016: Lecturer at Suleyman Demirel College (Principles of Economics, Financial Accounting)
2016-2017: Lecturer at Jambyl Innovation College (Principles of Economics, Financial Accounting)
2017-2018: Mentor at USTAZ Professional Learning Centre (english language instructor)
2019-2022: Lecturer at Suleyman Demirel College (Principles of Economics, Financial Accounting)

Training and Seminars
August 2018: Effective Teaching Methods, Classroom Management, Time Management, Digital
Literacy, Assessment: Summative and Formative, Innovation in Education,
Teacher’s Competency in Education, Research Methodology, Teacher’s Portfolio.
August 2018: Participated 36 hours mentoring training course
2016: Certificate of Participation in seminar of gradual transition of senior classes and
universities to study in English in Education System, Almaty, Kazakhstan.

Certificates
2016:  Certificate of Participation in conference ‘’ Kazakhstan 2050’’ there is no present without the past, there is no future without the present.
2018: Certificate of Participation of 36 hour mentoring training course, Almaty, Kazakhstan
2023: Certificate of Participation in training course and practice under the program and consultant psychosomatologist

Amina Gassanova

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Profile
Amina Gassanova joined SDU University  in Kazakhstan in 2015 as a teacher-assistant. Since 2015 she has been working as a member of SDU Business School team . Currently she is a doctoral candidate at Narxoz University, where she is due to complete PhD requirements by May 2021. In addition, she is member of HR research Institute at narxoz University. Her Reserach Interest is HR Management, Social Insurance as well as gender studies.

Degree Qualifications
BA in Finance(2015). SDU University
MA in Economical sciences (2017). SDU University
PhD in Management ( in progress). Narxoz University

Certificates
2015 – SDU Best Student award winner
2016 – Best paper award winner (India)
2017 – Kazakhstan Best students Competetion winner

Courses
Fin 306: Performance Management ( F5,ACCA) -Managerial Accounting (Module 2)
Fin 307: Performance Management (F5, ACCA)- Cost Accounting ( Module 1)

Publications
2016: Optimal Unemployment Insurance System and its Impact on the Structure of Labor Market in the Republic of Kazakhstan,The SIJ Transactions on Industrial, Financial & Business Management (IFBM), Vol. 4, No. 6, – с. 70-75 (Cite Factor 2,65)
2018: Analysis of Labor Market and Unemployment Insurance in the Case of Republic of Kazakhstan -International Journal of Engineering and Management Research Page Number: 62-65 Volume-8, Issue-3, June

Conference
2016: Significant Aspects of Optimal Unemployment Insurance System in the Republic of Kazakhstan Through its Basic Models, Annual

Scholarships & awards
2019 – George Soros Fund- Scholarship winner
2018 – PhD State Grant winner (Narxoz University, Kazakhstan)
2017 – Erasmus + Scholarship winner (Anadolu University, Turkey)

БИБІЖАМАЛ АМАНГЕЛДІ

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: