• NEWS 13.03.2023-19.03.2023 00:00

SDU Radio

Profile page

 • News 13.03.2023 - 19.03.2023 00:00

Bereke Zhumakayeva

PhD
Faculty of Law and Social Sciences
Room: D308
Profile
Жумакаева Береке Даулетхановна 2018 жылы Сүлейман Демирель университетінің Тілдік білім беру кафедрасына оқытушы болып жұмысқа орналасты. сол жылдан бастап «8D0117001 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы докторант магистрант жетекшілік болып жұмыс істейді. Қазақ әдебиеті оқыту әдістемесі бағытындағы ғылыми істеністерді дамытуға үлес қосып келеді. Б.Жумакаеваның жетекшілігімен 2022 жылдың 27.05. «6D011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша Отарбаева Газиза Нурахметовнаның «Көркем мәтінге интерпретация арқылы студенттер шығармашылығын дамыту әдістемесі» тақырыбындағы философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғалды. Береке Дәулетханқызы бос уақытында театр қойылымдарын даярлау, сахналау ісімен, көркемсөз оқу, әдебиет пен өнер саласындағы жас буыннның шығармашылық еңбектерін саралау, сын-пікір жазумен әуестенеді.
Degree Qualifications
Педагогика ғылымдарының кандидаты ҚР білім дәне ғылым министрлігі Жоғары аттестациялық комитетінің (2003) 19 қыркүйектегі шешімімен (10 хаттама)
Педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы (2008) ҚР Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 23 маусымдағы шешімімен (№ 8 хаттама)
Профессор міндетін атқарушы ҚызПУ, Қазақ әдебиеті кафедрасы, Бұйрық №05 08.01.2014
Certificates
1. Сертификат выдан в ІІІ международной научно-практической конференции «Образование в ХХІ веке» 28-29 февраля 2020 г. г.Москва.
2. Certificate of Participation has actively participated and presented his/her research at the 6th Eurasian Conference on Language & Social Sciences (ECLSS20196), organized by Samarkand State University, Daugavpils University. Kazakh National Pedagogical University named after Abay Kunanbayev. University of Rochampton, Yenilikci Adimlar Dernegi. Ural Federal University, Busan University of Foreign Studies and Vytautas Magnus University on April 30- May 1. 2019, in Samarkand. Uzbekistan.
3. Сертификат. «Жаңартылған білім беру бағдарламалары; тәуекелдер, мүмкіндіктер теориясы мен практикасы» республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн, оффлайн семинар (72 сағат). Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ. 15-28 сәуір 2019.
4. Certicate.“Interrulturalc communication. Philosophical questions in pedagogy and in the teaching methods” organized in Prague between May 7-May 24 2018
5. Certicate. Attendd an Intensive course “Innovative educational pragrams” may 7 -24 may 2018. European Association. Prague.
6. «Сертификат «Совершенствование педагогического мастерства» 19-ноября по 17 декабря 2018 г. 88 акадесических часов. КНУ им Ж.Баласагына. г.Бишкек.
7. Сертификат. «Көптілділікті дамыту жағдайында тұлғаны қалыптастыру» атты ғылыми-әдістем. семинар. 72 сағат. 03.04. -16.04. 2017.
8. Сертификат. «Жоғары оқу орындарында оқытудың тиімділігі мен интерактивтілігін арттыру» атты біліктілікті арттыру курсы. 09 қаңтар – 30 мамыр 2017. 72 сағат. Алматы, ЖОО аралық семинар-курс (Өрлеу, ҚазҰПУ, ЖенПУ, СДУ)
9. Сертификат №04-55. «Жоғары оқу орындарында білім беру бағдарламаларын жаңартылған мазмұн негізінде оқыту үдерісін ұйымдастыру» республикалық ғылыми-әдістемелік семинарды тәмамдағаны туралы. 72 сағат. 04.04.-08.04.2016. Алматы, ЖОО аралық семинар-курс (Өрлеу, ҚазҰПУ, ЖенПУ, СДУ)
10. Certificate. Has participated in the scientific – methodology 72 hours seminar «Actual Issues of Polylingual Education» held on 11.04.-13.04.2016.
Courses
1. KZL 300 "Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі" 6В01701- "Қазақ тілі мен әдебиеті"
2. KZL 621 "Қазақ әдебиетін оқытудың әдіснамалық негіздері" «8D0117001 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»
3. KZL 740 "Ғылыми зерттеу әдістері"«8D0117001 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы
4. KZL 331 "Абайтану" 6В01701- "Қазақ тілі мен әдебиеті".
5. KZL 354 "Балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу" 6В01701- "Қазақ тілі мен әдебиеті"
6. KZL 419 "Жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі" 6В01701- "Қазақ тілі мен әдебиеті"
7. KZL 730 "Жоғары оқу орындарында қазақ әдебиеті оқыту әдістемесі" 8D01701-"Қазақ тілі мен әдебиеті"
8. KZL «Қазақ әдебиетін оқытудың әдіснамадық негіздері» 7M01701 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»
9. KZL ̶ 718 "ЖОО қазақ әдебиетін оқытудың әдіснамасы" 7M01701 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»
10. KZL -315 "Теориялық поэтикаға кіріспе" 6В01701- "Қазақ тілі мен әдебиеті"
11. KZL- 415 "Әдебиеттанудың жаңа бағыттары" 6В01701- "Қазақ тілі мен әдебиеті"
Publications
1. «Мұғалімнің кәсіби бағдары». Оқу құралы ЖК «Балауса» баспасы, 2018 ж. Таралымы – 600 дана, (11,0 б.т.)( авторлық құрамда:Ерхожина Ш., Тымболова А.)
2. «New technologies in teaching literature». (Monograph). Monograph. ЖК «Балауса» баспасы, 2018 ж. (12,0 б.т.) жеке жазылған.
3. Әдебиет пәні арқылы бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу тілін дамыту. Жалпы білім беретін мектептердің 3-4 сыныптарына арналған оқу бағдарламасы. Таралымы 400 дана. «Балауса» баспасы, 2018 ж.Көлемі 2,5 б.т.
4. ҚР Білім және ғылым министрлігінің грифін алған «Қазақ әдебиетні оқыту әдістемесі» атты оқулық (жеке жазылған), «Қыздар университеті» баспасы Алматы, 2017.259 б. Таралымы 100 дана
5.«Абай шығармаларын оқыту әдістемесі» тақырыбында монография («ОНОН» баспаханасы, Алматы, 2017. -176 б. Таралымы – 500 дана). (жеке жазылған),
6. «Жыраулар поэзиясын талдап тану» (Жоғары оқу орындарына арналған) Оқу құралы. Алматы, «ОНОН» баспасы. Алматы, 2017. -208 б. Таралымы – 500 дана.; Авторлық бірлестікте жазылған оқу құралы – 1,
7. «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» (Оқу құралы) Қыздар университеті» баспасы -Алматы 2015. -128 б. Таралымы – 70 дана.
8. Оқу-әдістемелік құралы –1, «Қазақ әдебиеті 45 минут» (оқу-әдістемелік құрал) ТОО «Полиграфия-сервис и К» баспасы. Алматы, 2017. -136 б;
9. РОӘК «Білім» тобы мамандықтары бойынша ОӘБ грифімен жарық көрген. «Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет» (Оқу құралы). «Қыздар университеті» баспасы. Алматы, 2017. -228 б. Таралымы – 500 дана)
10.«Қазақ әдебиеті» пәні бойынша 5-11 сыныптарға арналған сандық білім беру ресурстары 1 (ұжымдық жазылған)2014.
11.РОӘК «Білім» тобындағы мамандықтар бойынша оқу-әдістемелік бірлестік шешімімен ұсынылған «Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет» атты оқу құралы (жеке жазылған)2015 ж.;
12. Абай мектептері желісіндегі «Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған мектептерге арналған үлгілік бағдарлама 5-9-сыныптарына арналған /2020 ж. (Авторлық құрамда: Г.Орда, Д.Оспан)
13. Абай мектептері желісіндегі «Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын гуманитарлық бағыттағы мамандандырылған мектептерге арналған үлгілік бағдарлама 10-11-сыныптарына арналған /2020 ж.(Авторлық құрамда: Г.Орда, Д.Оспан)
14. Негізгі орта білім беру деңгейінің мамандандырылған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын желілік «Абай мектептерінің» 5-9 -сыныптарына арналған «Абайтану» оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 2020 ж. (авторлық құрамда бірінші автор - Б.Жумакаева, құрамда - Ғ.Есім, А.Қартаева)
15. Негізгі орта білім беру деңгейінің мамандандырылған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын желілік «Абай мектептерінің» 10-11 -сыныптарына арналған «Абайтану» оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 2020 ж.(авторлық құрамда бірінші автор - Б.Жумакаева, құрамда - Ғ.Есім, А.Қартаева)
Conference
1. Повышение познавательной активности учащихся через анализ произведения художественной литературы// Образование в ХХІ веке Сборник материалов международной научно-практической конференции.25-29 февраля 2020 г. Стр. 112-119. Москва.
2. Роль и место поэзии жырау в казахской литературе. // Сборник материалов международной научной конференции «Вызовы современной гуманистики: транскультуральность и транслингвальность». Пшасныше – филиале 3. Лингвистическо-технического университета (ЛТУ) в Свече. Польша, Пшасныш. Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm. 25 ноярбря 2019 года. – 381 стр. 381-401 стр.
3. «Сал-серілер поэзиясындағы мәтіндік айырымдар». MATERIALS of the XI international scientific and practical conference. Cutting-edge science-2015 April 30-may 7 2015. –Б. 18-21.
4. Әдебиет сабақтарында кері байланыс жасау тәсілдемесі. ULUSLARARASI KAZAK TARİHİ – KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU 11-12 қыркүйек Алматы, 2018.«Проза Т.Абдикова и тема расследования личности». Метериалы за ХІ международна научна практична конференция. Настоящи изследвания и развитие -2015. 17-25 январи, 2015. -С
5. «Абайдың кемел тұлға қалыптастыру айлы идеялары». VІ. Ulsuslararasi turk dunyasi arastirmalari sempozyumu 26-28 nisan 2017, Туркия, Nigde. –Б. 471-780. (Сертификат)
6. Түркі халықтарынандағы отбасылық тәрбие мәселелері. ULUSLARARASI KAZAK TARİHİ – KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU 20-23 Mart 2018 ANTALYA
7. Абай тағылымын таныту. ULUSLARARASI KAZAK TARİHİ – KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI SEMPOZYUMU 20-23 Mart 2018 ANTALYA
Қазақстан Республикасының аумағындағы конференцияларға, симпозиумдарға, семинарларға:
6. «Жалпы білім беретін мектептердің орта буынында оқылатын эпикалық шығармалар, олардың тақырыптық, идеялық қырлары» // «ҚР мемлекеттік тіл саясаты және қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея» халық-қ ғылыми-теориялық конф. материалдары. 2015. -Б. 163-166.
7. «Ә.Қоңыратбаевтың ғылыми-әдістемелік тағылымдары» // ҚР мемлекеттік тіл саясаты және қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея» Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары Алматы, 2015, -Б. 115-117.
8. «М.Жұмабаев лирикасындағы түркілік сарын, оны оқытуда талдаудың маңызы» // «Профессор Ә.Құрышжанов және түркі дүниесі: Тіл,Тарих, Руханият» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары 2015. 27 қараша. –Б. 201-204.
9. «Жамбыл Жабаев өлеңдерін орта буын сыныптарда оқыту» // «Жамбыл Жабаев – ұлы даланың алып жыршысы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 25 ақпан, 2016. –Б. 331-333.
10. «Орта мектептерде білім беру мен құзіреттілік талабына әдебиет пәні бағдарламаларының сәйкестік мәселесі» // «Қ.Бітібаеваның атаулы мектебі – инновациялық тәжірибе орталығы» тақырыбындағы өңіраралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған, 2016 –Б. 4-7.
11. «Әдебиет сабағында оқушының құзіреттілігін дамыту жолдары» // «Қ.Бітібаеваның атаулы мектебі – инновациялық тәжірибе орталығы» тақ-ғы өңіраралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған, 2016. – Б. 13-16.
12. «Саңлақ ұстаз» // «Ғылым, ғалым, ғибрат» атты Республикалық конференция материалдары 2016. -Б 54-57.
13. «Оқушылардың сөйлеу тілін дамыту жолдары» //«Академик Зәки Ахметов және тәуелсіздік кезеңдегі әдебиеттану» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Өскемен, 2017. –Б. 57-62.
14. «Модульді оқыту технологиясы»// G-global мамыр, 2017. http://group-global.org/ru/publication/195768-debiet-pnin-okytuda – 4 бет.
15. «Ұлттық біріңғай тестілеуге дайындық мәселесі»// G-global маусым, 2017.http://group-global.org/ru/publication/219293-ulttyk-biringay-
16. «Әдебиет пәнінде «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту»(RWCT) жобасын қолдану арқылы оқушылардың ой белсенділігін арттыру жолдары» //G-global маусым, 2017.http://group-global.org/ru/publication/219295-debiet-pninde-oku-men-zhazu-arkyly-
17. «М.Жұмабаев «Толқын өлеңін» оқыту» // «Жауынгерлік рух және сұрапыл жылдар жаңғырығы» атты Республикалық on-line ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы 2017. – Б. 233-435.
18. «Сын тұрғысынан ойлауды әдебиет пәнінде қолдану тиімділігі» // «Жоғары оқу орындарында оқыту үдерісін білім беру бағдарламаларын жаңартылған мазмұн негізінде ұйымдастыру» атты республикалық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары 4-8 сәуір 2016. – Б. 104-108.
19. «Диалогтік оқыту семинар-тренинг» //«Қазіргі әдістемелік қызмет оның даму болашағы» атты республикалық семинар.14-15 мамыр, 2015. –Б. 411-414.
20. «Оқу үдерісін топтық жұмыс формасында жүргізу жолдары» // «Көптілділікті дамыту жағдайында тұлғаны қалыптастыру» атты республикалық оқу-әдістемелік семинар. 03-16 сәуір 2017. – Б.97-102.
21. Доспамбет жыраудың тарихи, шығармашылық тұлғасы. Астана қ. 20 ж. арналған «Нұрпейіс оқулары» аясында өтетін «Астана – Тәуелсіз Қазақстанның рухани жаңғыруы мен жетістіктерінің нышаны» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары А., 14 наурыз 2018. 132-137 бб.
22. М.Жұмабаев шығармалары арқылы оқушылардың таным белсенділігін арттыру жолдары. Республикалық конференция. 10 қыркүйек, 2018.
23. «Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасының мазмұны мен құрылымындағы олқылықтар// «Орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 9 қазан 2019 жыл. –Б 46-55.
24. «Абай шығармаларын оқытудың мәселелері» //«Абай мұрасы – рухани жаңғырудың қайнар көзі» тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 13. 05. 2020.
25. Абай шығармаларын оқытудың өткені мен бүгіні //«БІЛІМ БЕРУДЕГІ 4К МОДЕЛІ:ТЕОРИЯ МЕН ӘДІСТЕМЕ» республикалық ғылымитәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ
БАСҚА ЕЛДЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАРЫНДА:
1. «Лирикалық шығармаларды талдап оқытудың рөлі»// IScience Актуальные научные исследование в современном мире. Сборник научних трудов Выпуск 2 (22) часть 8. Украина. г. Переяслав-Хмельницкий 2017. –Б. 61-66. (Сертификат. СФ2627232).
2. Жалпы білім беретін мектептерде «Манас» жырын оқыту мәселелерінен. Қырғызстан республикасы. «Гений Манасчы Сагынбайдың 150 жылдығына арналған илимий-тажрыйбалык конференция» «Манас әлемі» журналына жоспарланған 2019 ж.
3. Түркі халықтарына ортақ кейбір концептілердің репрезентелуі Қырғызстан республикасы. «Манас әлемі» журналына жоспарланған 2019 ж.
Research interests
Әдебиетті оқыту әдістемесі, Абайтану, әдебиеттану
Membership of professional organisations
Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы журналында сарапшы
Scholarships & awards
Республикалық «2014 жылдың ЖОО үздік әдіскері» байқауының жүлдегері;
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін 2014 жылы мерейтойлық «Құрмет белгісі» медалі (куәлік №299) иегері;
2017 жылдың «ЖОО үздік оқытушысы» грантының иегері.

Support the faculty (professors)

1. Support Research Internship Program. Faculty members develop academic curriculum and research at the University. Within the framework of this program SDU provides faculty members with the opportunities to do research abroad. Your donations will cover flight expenses, accommodation and monthly salary from 6 months up to 1 year. SDU also invites professors from abroad to share their knowledge and experience with local faculty and students.
2. Support “Zhas maman” Program. “Zhas maman” program is aimed at developing university human capital by selecting the best SDU graduates and helping them start their academic career as teaching assistants. Young specialists are encouraged to do PhD abroad and get rich research experience from prestigious universities. Teaching assistants are provided with scholarships and professional advise from the faculty.

Support the University

SDU campus is a central place for students educational and recreational activities. University aims to renew its basic infrastructure by building new facilities and substantially renovating existing ones. This includes buildings, roads, utilities, grounds and landscaping, student housing, and information technology resources needed to fully support the University mission. Maintaining up-to-date library resources and research facilities, equipment, and technological tools are also important.

Support talented students

This program is for outstanding students regardless of their welfare. Eligible students have to demonstrate outstanding academic and social achievements. This program is designed to foster professional and personal development of students by giving full or partial grants or providing dormitory. In order to keep the grant during the whole period of its validity the recipient has to meet certain minimum GPA each semester.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

 • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
 • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
 • Хэштег – #spt2020 #sdukz
 • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
 • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Как заработать бонусные баллы?

Участники имеют возможность заработать от 1 до 5 бонусных баллов, написав интересный и креативный пост об олимпиаде SPT на своей странице в Instagram. Пост может быть в любом формате, как текст, фото или видео.

Творчеству нет предела, дай волю своим фантазиям!
Напиши мечту, сочини рассказ, сними видео, мотивируй своих друзей, пригласи их участвовать вместе!

Это тот самый момент, когда даже 0,5 баллов решают, достоин ты гранта или нет. Поэтому очень советуем воспользоваться этой  возможностью.

Условия:

 • Опубликовать интересный и креативный пост (с текстом не менее 50 слов, от имени участника)
 • Отметить @sdukz на фото (tag)
 • Хэштег #spt2020 #sdukz
 • Указать в посте ФИО, кластер и последние 6 цифр своего ИИН через хэштег (например, Ахметов Айбек, #кластер2, #123456.
 • Страница участника должна быть открытой до 10 марта.

Посты оцениваются организаторами олимпиады таким образом:

▫️1 балл:
— есть пост, выполнены все условия;
▫️2 балла:
— пост с хорошо написанным текстом;
▫️3 балла:
— интересный пост с качественно снятым и смонтированным видео;
▫️4 и 5 баллов:
— качественные посты с хорошим охватом, количеством лайков и комментариев.

Оценивая посты, организаторы в первую очередь обращают внимание на качество поста. То есть, даже с текстом можно получить максимальный балл. Или наоборот, посты которые набрали тысячи лайкав, могут получить только 1 балл из за плохого качества.

Посты принимаются до завершения онлайн регистрации.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Open chat
Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: