Khafiza Ordabekova

PhD
Faculty of Education & Humanities
Room: D309
Profile
Хафиза 2022 жылдан бері Сулейман Демирель атындағы университеттің «Тілдік білім беру» кафедрасының СДУ профессоры қызметін атқарып келеді. 2018-2020 жыл аралығында Сулейман Демирель атындағы университеттің 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» және 5В020500 – «Филология» Білім беру бағдарламасының координаторы қызметін атқарған. 2018-2004 жыл аралығында Сулейман Демирель атындағы университеттің «Қоғамдық ғылымдар және қазақ филологиясы» кафедрасының қауымдастырылған профессоры қызметін атқарды. 1999-2004 жж. Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті Шығыс филология факультетінің «Қазақ филологиясы» кафедрасының оқытушысы қызметін атқарған. Оның ғылыми қызығушылықтары лексикалық семантика, когнитивті семантика және психолингвистика саласына бағытталған. Бос уақытта шет тілдерін оқу, кітап оқу ісімен айналысады.
Degree Qualifications
Филология ғылымдарының кандидаты. ҒК № 0000173. ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің шешімі. 26 мамыр, 2005 ж. Хаттама № 7. Сулейман Демирель атындағы университет. KZ
Тіл білімі бойынша Доцент. ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімі. 7 желтоқсан, 2011 ж. Хаттама № 8.
Аспирантура: 2000-2003 жылдар аралығы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. 10.02.02 - Қазақ тілі. KZ
Магистратура: 1996 – 1998 жылдар аралығы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Филология факультеті, «Филолог, тіл теориясы магистрі». KZ
Бакалавриатура: 1992 – 1996 жылдар аралығы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Филология факультеті, «Филолог, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі». KZ
Certificates
1. Оқу әдебиетінің сапасына қойылатын жаңа талаптар аясында сарапшылардың әлеуетін арттыру // ҚР БжҒМ «Оқулық» РҒПО. Нұр-Сұлтан, 2021 ж. Сертификат, 72 сағат.
2. «Дистанционные образовательные технологии в высшем образовании» // ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы. –Алматы, 2020 ж. Сертификат, 72 сағат.
3. «Оқытудың заманауи формалары мен әдістері: ізденістер мен шешімдер» // Қазақ технология және бизнес униврситеті. Сертификат, 72 сағат. – Нұр-Сұлтан, 2020 ж.
4. Орта білім беру жүйесінің жаңартылған мазмұнының бағдарламасы бойынша оқыту // Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Сертификат, 36 сағат. - Алматы, 2018 ж.
5. «Ішкі академиялық ұтқырлық» бағдарламасы бойынша кәсіби біліктілік дәрежесін арттыру тәжірибесі // Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті. Сертификат, 2018 ж.
6. ХХVІІ Международная Летняя научная школа «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследование» // Институт иностранных языков. - Санкт-Петербург, 2017. Сертификат, 72 сағат.
7. «21st century professional development – learning by design: CLIL – issue and application in a trilingual context» // Сулейман Демирел атындағы университет. -Алматы, 2017 ж. Сертификат, 72 сағат.
8. «Оқытудағы жаңа педагогикалық әдіс-тәсілдер» атты республикалық оқу-әдістемелік семинары ҚР БжҒМ // «Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы.-Алматы, 2017 ж. Сертификат, 72 сағат.
9. «Білім берудің жарқын болашағына арналған құндылықтар, әл-ауқаттылық және инновация» ІХ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция // ҚР БжҒМ Назарбаев Зияткерлік мектептері. Сертификат. –Алматы, 2017 ж.
Courses
KZL 123 Тіл білімінің негіздері
KZL 205 Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
KZL 423 Мәтін лингвистикасы және дискурс
KZL 619 Дискурс және мәдениетаралық коммуникация
KZL 627 Тіл тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
KZP 425 Корпустық лингвистика
KZL 548 Тіл білімінің жаңа бағыттары және нейролингвистика
PRI 103 Қазіргі қазақ тілінің негіздері
Publications
1. Дәстүрлі және қазіргі тілдік санадағы «гүл» лексемасының ономасиологиялық, семантикалық және ассоциациялық табиғаты //әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ №3 (149). Филология сериясы. – Алматы, 2014.125-130 бб.
2. Қазақ тіліндегі химия терминдерінің ономасиологиялық ерекшеліктері //Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Хабаршысы № 2. – Алматы, 2014.43-53 бб. (Бірлескен авторлар: Смағұлова Г.Н., Күркебаев К.К.).
3. Гендерлік лингвистиканың әлеуметтік, психологиялық сипаты //әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті Хабаршысы (Филология сериясы). №3 (159) 2015 ж.59-62 бб.
4. Окказионалды сөздердің тілдік ерекшеліктері мен семантикалық сипаты //Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия университетінің Хабаршы ғылыми журналы. №4 (98) 2015 ж.79-86 бб.
5. Лексикалық номинация: ономасиологиялық және когнитивті бағыт //Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. Филолгия ғылымдары секциясы. №3 (57), 2016. 75-79 бб.
6. Аялық білім жүйесінің тілдік коммуникациядағы көрінісі //Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы, Филология сериясы № 2 /2017. 74-79 бб.
7. Фразеологизмдердің семантикалық және лингвомәдени сипаты //С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми журналы, ПМУ Хабаршысы, Филология сериясы, № 2/2017 ж. 312-323 бб.
8. Карикатура – саяси дискурстың бір жанры ретінде //СДУ Хабаршысы. №2 (41) 2017.
9. Turkısh Onlıne Journal of Educational Technology, Study Collocations Through Language Corpuses (Скопус) // Special Issue for INTE. November, 2017. 1030-1035 pp. (Соавтор: L.Myrzoeva).
10. Саяси 6дискурстағы фразеологизмдердің қолданысы // ЯСАУИ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ, № 4 (118), 2020. 191 -201 бб.
11. Мәтін: лингвистикалық және психолингвистикалық аспект // Қазақ білім академиясының Баяндамалары. № 3, 2020 ж. 247-256 бб.
12. Лингвокультуремалар және оның жіктелімі // Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. № 3, 2020 ж.
13. Ethnolinguistic motivation of Kazakh and English phraseology // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. Филология. № 2/3 (57) 2018 ж.
14. Фразеологизмдердің аударма үдерісіндегі көрінісі // Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау Мемлекеттік университетінің ХАБАРШЫСЫ. Филология сериясы. № 1, 2018 ж.
15. The role of information and innovative technologies in teaching Kasakh // Opcion. 2019. V.35. Iss. 88. P. 962-976. ISSN: 1012-1587.
Кітаптар:
1) Психолингвистика негіздері (монография). -Алматы: Darkhan, 2020.
2) Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы (оқу құралы). -Алматы:Darkhan, 2020.
3) Тілдердің ұлттық-мәдени ерекшеліктері және мәдениетаралық коммуникация (монография). –Алматы: Darkhan, 2019. (З.К.Ахметжановамен бірге).
4) Тіл және мәдениетаралық коммуникация (аудармашылардың бірі). - Астана, 2018.
5) Фразеология: қазіргі филологиялық ғылымдар контексінде. –Алматы: Қазақ университеті, 2017. (З.К.Ахметжановамен бірге).
6) Тіл біліміне кіріспе. –Алматы: СДУ, 2017.
7) Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы: практикалық және зертханалық жұмыстар. –Алматы: СДУ, 2012.
8) Лексикалық дублеттер және тілдік норма. –Алматы: СДУ, 2010.
Conference
1. Лингвистические особенности перевода изобразительных средств с казахского языка на русский язык // Русский язык и культура в зеркале перевода // Материалы международной научной конференции. 25-30 апреля, 2014. Москва.С. 392-401
2. Kazak ve Türk Dillerinde Ortak terim Yapma Örneklerini Oluşturma Meselesine Dair //«Turkish ın Europe» 3-rd Internatinonal Conference on Language and Literature (Proceedings Book). Albania, 2014. 403-410 рр.
3. Линвосемиотиканы оқытудың ғылыми-әдістемелік негізі //«Жоғары оқу орындарында оқыту үдерісін білім беру бағдарламаларын жаңартылған мазмұн негізінде ұйымдастыру» Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары. – Алматы, 2016 ж.93-97 бб.
4. Қазақ және түрік мәдениетіндегі энтостереотиптердің көрінісі («нан» лексемасы негізінде) //BUILDING CULTURAL BRIDGES Integrating Language, Linguistics, Literature, Translation and Journalism into Education. BISHKEK, April 28-29, 2016. 105-109 бб.
5.Қазақ тілі және якут тілдерінің салыстырмалы лексикалық және сөзжасамдық жүйесі //ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен Сулейман Демирел атындағы университеттің 20 жылдығына арналған «Білім және ғылым саласындағы иноовациялар» атты ғылыми-практикалық конференция материалы, 2016 ж. 78-85 бб.
6. Recognizing a personality through the speech performance (on the basis of linguo-criminalistic analysis) //Eurasian Conferences jn Language and Social Sciences. Samarkand, 2019. (Соавтор: А.Ратбекова).
7. Onomasiological, Semantic and Associative Nature of «Flower» Lexeme in Traditional and Modern linguistic concept // Journal of foreign language teaching and applied linguistics. J-FLTAL. Volume 3 – Number. 3 – 2016. ISSN: 2303 – 5528.
8. Қазақ тіліндегі соматикалық фразеологизмдердің салғастырмалы аспектіде зерттелуі // Қазақ тіл білімі қазіргі заман кеңістігінде: таным, мәдениет, коммуникация. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. -Алматы, 2020 ж. 201-205 бб.
9. Психолингвистика – антропоөзектік парадигманың негізгі зерттеу нысаны // «Заманауи оқулық және білім беру құндылықтары» республикалық ғылыми-практикалық конференция. - Алматы, 21.12. 2020 ж.
10. .Латын әліпбиін қабылдау - болашақпен санасу // SDU Bulletin Philology. Vol 52. № 1, 2020 ж. 5-10 бб.
11. Білім берудің жаңа формасы – цифрлық технология // SDU Bulletin Philology. Vol 52. № 1, 2020 ж. 38-46 бб.
12. Подготока педагогов к работе в условиях инклюзивного образования // Международной научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ». 20.12.2020 г.
13. Коммуникативті Мәдениет: Қазақ Және Түрік Тілінің Сөйлеу Этикеті» // VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu. Nide, 2020.
14. Универсиальное в процессе фразеологизации казахского, русского (языков на материале соматических фразеологизмов)// ХХVІІ Международная Летняя научная школа «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследование». Международный семинар, 2017 г.
Research interests
Лексикалық семантика, Когнитивті семантика, Когнитивті грамматика, Психолингвистика
Membership of professional organisations
ҚР БжҒМ Ұлттық тестілеу орталығы ҚAЗТЕСТ жүйесінің тест тапсырмаларының сарапшысы (лексика-грамматикалық бөлік).
Scholarships & awards
ЖОО-ның үздік оқытушысы – 2019. ҚР
Ғылым және Білім министрлігі., 2019 жыл.

Support the faculty (professors)

1. Support Research Internship Program. Faculty members develop academic curriculum and research at the University. Within the framework of this program SDU provides faculty members with the opportunities to do research abroad. Your donations will cover flight expenses, accommodation and monthly salary from 6 months up to 1 year. SDU also invites professors from abroad to share their knowledge and experience with local faculty and students.
2. Support “Zhas maman” Program. “Zhas maman” program is aimed at developing university human capital by selecting the best SDU graduates and helping them start their academic career as teaching assistants. Young specialists are encouraged to do PhD abroad and get rich research experience from prestigious universities. Teaching assistants are provided with scholarships and professional advise from the faculty.

Support the University

SDU campus is a central place for students educational and recreational activities. University aims to renew its basic infrastructure by building new facilities and substantially renovating existing ones. This includes buildings, roads, utilities, grounds and landscaping, student housing, and information technology resources needed to fully support the University mission. Maintaining up-to-date library resources and research facilities, equipment, and technological tools are also important.

Support talented students

This program is for outstanding students regardless of their welfare. Eligible students have to demonstrate outstanding academic and social achievements. This program is designed to foster professional and personal development of students by giving full or partial grants or providing dormitory. In order to keep the grant during the whole period of its validity the recipient has to meet certain minimum GPA each semester.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

  • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
  • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
  • Хэштег – #spt2020 #sdukz
  • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
  • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Как заработать бонусные баллы?

Участники имеют возможность заработать от 1 до 5 бонусных баллов, написав интересный и креативный пост об олимпиаде SPT на своей странице в Instagram. Пост может быть в любом формате, как текст, фото или видео.

Творчеству нет предела, дай волю своим фантазиям!
Напиши мечту, сочини рассказ, сними видео, мотивируй своих друзей, пригласи их участвовать вместе!

Это тот самый момент, когда даже 0,5 баллов решают, достоин ты гранта или нет. Поэтому очень советуем воспользоваться этой  возможностью.

Условия:

  • Опубликовать интересный и креативный пост (с текстом не менее 50 слов, от имени участника)
  • Отметить @sdukz на фото (tag)
  • Хэштег #spt2020 #sdukz
  • Указать в посте ФИО, кластер и последние 6 цифр своего ИИН через хэштег (например, Ахметов Айбек, #кластер2, #123456.
  • Страница участника должна быть открытой до 10 марта.

Посты оцениваются организаторами олимпиады таким образом:

▫️1 балл:
— есть пост, выполнены все условия;
▫️2 балла:
— пост с хорошо написанным текстом;
▫️3 балла:
— интересный пост с качественно снятым и смонтированным видео;
▫️4 и 5 баллов:
— качественные посты с хорошим охватом, количеством лайков и комментариев.

Оценивая посты, организаторы в первую очередь обращают внимание на качество поста. То есть, даже с текстом можно получить максимальный балл. Или наоборот, посты которые набрали тысячи лайкав, могут получить только 1 балл из за плохого качества.

Посты принимаются до завершения онлайн регистрации.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Open chat
Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: