Деңгей

Экономика бакалавры

Ұзақтығы

4 жыл

Грантқа түсу шекті балл

100

Ақылы бөлімге түсу шекті балл

60

ECTS

240

Талап етілетін ағылшын тіл деңгейі

B1 (Intermediate)

Бұл бағдарламада болашақ мамандар мемлекеттік және ұлттық компанияларда жұмыс істеу үшін сұраныстағы барлық экономикалық пәндер бойынша дайындалады. Олар осы саланың өзекті мәселелерін зерттеп, бизнесте, өз кәсібінде басшыларымен және түрлі сарапшылармен тиімді жұмыс істеу үшін білімін зерделейді.

Негізгі оқу бағдарламасын бітірген соң студент төмендегідей нәтижелерге қол жеткізе алады:
• теорияны практикада қолдану, эмпирикалық деректерге негізделген талдауларды орындау;
• инвестициялардың нәтижелері туралы болжам жасау, экономиканың функционалды байланысын анықтауға қажет эконометрика, математикалық экономика бағыттары бойынша студенттердің біліктілігін қалыптастыру;
• регрессия әдісімен талдау сияқты құралдарды әзірлеу, экономикалық деректерді пайдалану кезінде туындайтын мәселелерді анықтау;
• CIMA бағдарламасына сай біліктілік құндылықтаран үйрену.

“Экономика” мамандығы бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламасы біздің студенттер үшін сапалы және көп жақты оқытуды ұсынады. Біздің түлектер әлемнің түкпір-түкпірінде және қаржы институттары мен бизнестен бастап коммерциялық емес қауымдастықтар мен билік органдарына дейін әртүрлі салаларда жұмыс табады. Біздің түлектер бизнес, консалтинг және үкіметтік мекемелерде басшылық лауазымдарда жұмыс істеу үшін барлық қажетті білім мен дағдыларды алады. Біздің көптеген түлектеріміз консалтинг пен зерттеу қызметін бір мамандыққа біріктіреді. Кейбір түлектер бизнес бағытын таңдайды, ал басқалары экономиканың әртүрлі салаларында кеңесші, сарапшы болады.

Ardak Korzhinbayeva

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Profile
Ardak Korzhinbayeva joined SDU University in Kazakhstan in 2009 as a lecturer of Economics Faculty. From 2012 to 2019 Ardak was senior lecturer of Economics Faculty. In 2019 she has been chosen as a teacher trainer of Business School and from 2021 she is a teaching and learning coordinator of Business School. Her research interests are strategic human resource management in education institutions.

Degree Qualifications
BA International Economics (1997-2001) SDU University, KZ
Msc in Economics (2008-2010) SDU University, KZ
PhD in Management(2018-currently) SDU University, KZ

Certificates
Certificate in Research Methods. S.P.Jain School of Management, 2021

Courses
ECO 208 Macroeconomics CIMA
ECO 209 Macroeconomics CFA
ECO 218 Microeconomics CIMA
ECO 205 Microeconomics CFA
ECO 303 International Economics
ECO 360 Entrepreneurial Economics
HSS 309 Management in Education

Research interests
Strategic Human Resource Management in Education Institutions

Scholarships & awards
State scholarship for PhD. SDU University, KZ, 2018

Assylbek Nurgabdeshov

Associate Professor

PROFILE

Roza Tulegenova

Associate Professor

PROFILE

Post
Associate Professor

Profile
Роза Тулегенова 2016 жылы SDU University «Экономика және бизнес» кафедрасына жұмысқа орналасты: 2015 жылдан бастап экономика мамандықтарына дәріс, дипломдық жобалар мен магистрлік диссертация жетекшісі болып жұмыс істейді. Оның ғылыми қызығушылықтары бухгалтерлік есеп және аудит, талдау, салық және салық салу мәселелеріне бағытталған. Бірнеше халықаралық ғылыми– тәжірибелік конференцияларға қатысқан, оның шетелдік және Республикалық басылымдарда 47-ден астам ғылыми еңбектері, 107,6 баспа табақ болып жарық көрген. Оның ішінде 4 Scopus (Скопус) базасына енген ғылыми мақалалары, 3 оқу құралы бар. Розаның хоббиі бос уақытында әдеби кітаптар оқу және саяхаттар.

Degree qualifications
«Бухгалтерлік есеп және шаруашылық жұмысын талдау» мамандығы (1986). Алматы халық шаруашылығы институты (АИНХ), KZ
«Құқықтану» мамандығы бойынша бакалавр (2011). Д.А.Конаева атындағы университеті, KZ
Экономика ғылымдарының кандидаты (2009). Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, KZ

Certificates
1. Особенности учета в финансовых институтах, Учебный центр «Global professional development», 2021 ж.
2. Налоги и налогообложение с изменениями и дополнениями на 2021 год, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2021 ж.
3. Новое в МСФО на 2021год, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2021 ж.
4. «Новое в МСФО 2020 года и другие актуальные вопросы “Новое в Налоговом кодексе», Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2020 ж.
5. «Консолидация финансовой отчетности», Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2019 ж.
6. ACCA Train the Academics’: «Изменение законодательства по аудиту и бухучету»; «Методология преподавания бумаг АССА: F5 и F7», Филиал ACCA в Казахстане и Центральной Азии, 2018 ж.
7. VII Казахстанская конференция бухгалтеров «Учет», ПОБ «Академия профессиональных бухгалтеров «Учет», 2018 ж.
8. «Налоговая политика» и «Обзор изменений нового Налогового Кодекса на 2018 год», Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2018 ж.
9. «Перспективы развития оценочной деятельности в рамках ЕАЭС: молодежный взгляд», ПО «Алматинская Городская Палата Оценщиков», 2017 ж.
10. «Институциональные преобразования в государственном аудите в контексте приоритетов модернизация 3.0», ЕНУ им.Гумилева, 2017 ж.
11. Новое в МСФО и нововведения в налоговом законодательстве РК, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2017 ж.
12. «1С: Бухгалтерия 8.3» Практическое применение типовой конфигурации, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2016 ж.
13. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета: проекция на 2016 год, Adal kyzmet group, 2015 ж.
14. Publishing in top Aсademiс Jornals: Suggestions and Tips, University of Verona, Italy- SDU, 2015 ж.
15. Изменения в учетной политике компании (МСФО 8), KPMG, 2013 ж.
16. Разъяснение налогового законодательства и составление налоговой отчетности, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров», 2013 ж.
17. Применение МСА и МСФО в Казахстане сертификаты, Международный институт аудита и менеджмента, 2011ж.
18. Развитие лидерства в образовании сертификаты, Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс бухгалтеров, преподавателей и специалистов финансового рынка», Алматы, 2011 ж.
19. Кәсіби бухгалтера сертификаты, Центр сертификации бухгалтеров, 2011ж.

Courses
АСС 306, 6В04103 – «Салық есебі және есептілік»
FIN 402, 6В04103 – «1С Бухгалтерия»
ECO 555, 7М041001 – «Фирманың экономикалық қауіпсіздігі»

Publications
1. «ҚР туристік қызмет және оның бухгалтерлік есепті ұйымдастырудағы ерекшеліктері» (2016). СДУ Хабаршысы (№ 2 (37). – Б.121-129
2. «Сауда ұйымдарындағы ішкі бақылау мен аудитті ұйымдастыру» (2016). СДУ Хабаршысы (№ 3 (38). – Б.155-162
3. «Қазақстанда табысқа салық салу жүйесін жетілдіру жолдары» (2016). СДУ Хабаршысы (№ 4 (39). – Б.114-120
4. «Ұйымда салық есебін ұйымдастыру мен жүргізу тәртібі» (2017). Интернаука (№ 2(58). – Б.130-134
5. «The main directions for improving tax policy of small and medium businesses» (2017). Хабаршы (№2(120). – Б. 95– 98
6. «The organization of accounting and public audit in budget organizations» (2017). Хабаршы (№2(120). – Б. 125– 129
7. «Өнеркәсіпте бухгалтерлік және салық есебін жетілдіру жолдары» (2017). Статистика, учет и аудит (№ 1 (64). – Б 46-52
8. «Өнеркәсіпте ішкі аудитті жетілдіру жолдары» (2017). Статистика, учет и аудит, (№ 2 (65). – Б. 51-56
9. «Organization of accounting procedures and internal control in the trade organizations» (2017). Статистика, учет и аудит (№ 3 (66). – Б. 4-8
10. «Ауыл шаруашылығында жұмсалған шығындардың қалыптасуы» (2017). ҚР ҰИА Хабаршысы (№ 2 (64). – Б.99-105.(бірлескен автор, Тулегенов С.)
11. «Қазақстанда өсімдік шаруашылығы саласындағы шығындар есебі» (2017). Проблемы агрорынка (№2). –Б.87–91
12. «Тоғандағы балық өсіруге байланысты үстеме шығындардың таратылуы» (2017). Проблемы агрорынка (№3). –Б.78–83.(бірлескен автор, Тулегенов С.)
13. «Analysis of Biological Assets in Agriculture» (2021). Journal of Environmental Management and Tourism (5(53). – P. 1371–1385. (бірлескен авторлар, A. Kanabekova, G.Andybayeva, A.Aimagambetova)
Books:
1. Салық және салық салу (2011). Алматы қаласы: ЖШС «Нур-Принт»
2. Салық әкімшілігі (2012). Алматы қаласы: ЖШС «Нур-Принт»
3. Салық және салық есебі (2018). Алматы қаласы: ЖШС «Нур-Принт»

Conference
Учет накладных расходов в прудовом рыбоводстве, Халықаралық конференция: Научная дискуссия: вопросы экономики и управления, Мәскеу, Ресей. наурыз 2017 ж.
Концептуальные принципы прогнозного анализа деятельности компании, Халықаралық конференция: Научная дискуссия: вопросы экономики и управления, Мәскеу, ақпан Ресей. 2018 ж.

Research interests
Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит, талдау, салық және салық салу мәселелері

Membership of professional organisations
– Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс бухгалтеров, преподавателей и специалистов финансового рынка» толық мүшесі
– Профессиональная организация бухгалтеров «Альянс профессиональных бухгалтеров» мүшесі
– Халықаралық ақпараттандыру академиясына (ХАА) толық мүшесі

Bolat Tatibekov

Professor

PROFILE

Post
Professor

Profile
Tatibekov Bolat joined the SDU University in 2011 as full professor of the fuculty of Administrative Science and Economimcs.. From 2011 to 2013 he worked as head of the department of management and economics. Since 2013 he has been working as full profesor of Business School and Scientific supervisor of the Center of Economic, Social and Busines Studies. Bolat Tatibekov is recognized professor with international experience . He worked as professor at Kennesaw State University, Georgia, USA (2002); Meiji University, Tokyo, Japan (2008); Oklahoma State University m(2009-2010),Oklahoma USA; KIMEP University (2002, 2019-2022) Kazakhstan; SDU University, Kazakhstan

Degree Qualifications
Diploma, Engineer – Economist. Almaty Institute of National Economy, 1968-1973
Diploma, Candidate of Economic Sciences. Institute of Economics of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR, 1989
Diploma, Doctor of Sciences (Management and Economics) Institute of Economics of the Ministry of Education and Sciences of the Republic of Kazakhstan. Astana. 2007

Certificates
– Chest Sign Ward for Outstanding Activity in the Sphere of Education. “The Best Instructor of University”. Ministry of Education and Sciences of the Republic of Kazakhstan. January 2018
Chest Sign. Ward for Outstanding Activity in the Sphere of Science. Ministry of Education and Sciences of the Republic of Kazakhstan. December 2016.
– Certificate of Appreciation for active cooperation and participation in info-communicative platform G-Global. Association “Eurasian Economic Club of Scholars” .2013. Astana. Kazakhstan
– Letter of Appreciation for cooperation and valuable contribution to the Launch of the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2009. United Nations. Economic and Social Comission for Asia and the Pacific (UNESCAP). June 2009
– Certificate in Recognition of Outstanding Faculties. Department of Management and Entrepreneurship at Michael J. Coles College of Business in the Kennesaw State University, Georgia, USA. April, 2002
– Academic Award for “Best Conceptual Paper”. American Society for Competitiveness. The joint paper with Dr. Janet Adams and Nancy Prochaska “Characteristic of Labor Market and Human Resource Management in the Republic of Kazakhstan”. Virginia. USA. October, 2002
– Certificate of Honor from Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Kazakhstan. May 2011
– Honorary Member of International Geographical Society GAMMA THETA UPSILON., Chi Chapter. Oklahoma State University, USA. April, 2010
– Certificate of Completion of five-day intensive course “ Introduction to Qualitative Research Methods.” IV International Summer School in Research Methods and Data Science. RWTH Aachen University, German, August. 2018
– Certificate of Completion of five-day intensive course “Introduction to Applied Advanced Econometrics”. IV International Summer School in Research Methods and Data Science. RWTH Aachen University, German, September. 2018

Courses
ECO113 . Undergraduate program: Economic Theory
ECO 303 Undergraduate program: International Economics
MAN 305.2 Indergraduate program: Human Resource Management
ECO 633 Graduate program: International Business
MAN 525 Graduate program: Human Capital management

Publications
More than 70 papers. Among them:
1. Informal Economy in The Transitional Economy of Kazakhstan, 2020
(ASC) American Society for Competitiveness Publication, Competition Forum. Vol. 18, Number 1&2, 2020. ISSN# l5452581. Pages 208-222 Tatibekov B. Fatehi K. 2020
The Competition Forum (CF) is the Research Publication of the American Society for Competitiveness. It is listed in the Cabell’s Directory, Ulrich’s International Periodicals Directory, Gale Group, Oxbridge Communications, EBSCO and ProQuest
2. Development and Formalization Strategy of Labor Market of Kazakhstan under Conditions of Digitalization Reports on National Academy of Science of the Republic of Kazakhstan, 2018, #6 Page 129-137. ISSN 2224–5227 Tatibekov B.
3. Spatial Dynamics of External labor Migration in Contemporary Kazakhstan Eurasia on the Move. Interdisciplinary Approaches to a Dynamic migration Region, 2018, National Analytical Washington University.Pages 69-88 Tatibekov B. Hanks R.http://centralasiaprogram.org/wp content/uploads/2018/07/migration_final_print.pdf
4. Policies measures to facilitate transition from informal to formal employment: the Kazakhstan model Material of International Conference which was organized by International Organization of Labour in Geneva “Regulating Decent Work”, Geneva, 2013
5. Concept of Migration Policy in the Republic of Kazakhstan (In Japanese language) Book: “Contemporary Migration Issues in Central Asia and Russia”, 2010, Japan, ISBN978-623-05752-8
6. Migrants to Astana, the New Capital City of Kazakhstan American Society for Competitiveness. USA Competition Forum, Annual Publication. Vol. 6, Number 2, 2008, ISSN# 1545-2581
7. Transitive economy of Kazakhstan: main features of the development (In Japanese language) Journal of the Institute of Eurasian studies: “Russian-Eurasian economy”, JAPAN, No. 917, December, 2008 ISSN 1882-0042
8. Millennium Development Goals in Kazakhstan: Implementations and Priorities The Journal of Central Asia Studies, Volume:XVII, 2008, No1. The University of Kashmir, Srinagar, India
9. Characteristics of Labor Market and Human Resource Management in the Republic of Kazakhstan (In The paper was awarded as Best Conceptual Paper at Conference of American Society for Competitiveness. USA) American Society for Competitiveness. USA Competition Forum. Annual Publication. An article from: Advances in Competitiveness Research http:findarticles.com/p/articles/mi_hb6482/is_1_12/ai_n29148723/
10. Peculiarities of Demographic Processes and Labor Market Development during the Transition Period in Kazakhstan(In English) Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, Tokyo, JAPAN, April, 2004 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan021591.pdf
Books:
1. Tatibekov Bolat Labor Economics of Kazakhstan: Development of Labor Market and Employment in Transitive Economy” Monograph. Recommended for publication by the Academic Council of the SDU University (Minutes №3, October 25, 2018) Kaskelen., SDU University. “Guppy Print”, 2018, 8.1 p. ISBN 978-601-7537-79-1
2. Tatibekov Bolat, Hanks Ruel Gravity Model of Ethnic Migration and Its Manifestation in Kazakhstan (in English) Monograph. Recommended for publication by the Academic Council of the SDU University (Minutes №9, April 27, 2017) Kaskelen., SDU University. “Guppy Print”, 2017.- 8.3 printer’s sheet. ISBN 978-601-7537-61-6
3. Tatibekov B., Dzholdybayeva S Regulation of Labor Market and/or Unemployment Insurance in the Time of Transition of Kazakhstan to Market Economy (In Russian) Monograph. Recommended for publication by the Academic Council of the SDU University (Minutes №8, April 04, 2017) Kaskelen., SDU University. “Guppy Print”, 2017.- 12.0 printer’s sheet ISBN 978-601-7537-54-8
4. Tatibekov B., Temirbekova Zh., Smirnova Y., Izekenova A. Mechanism of Unofficial Labor Market Reduction and Informal Employment in the Republic of Kazakhstan (in Russian) Monograph. Recommended for publication by the Academic Council of the SDU University (Minutes №4, October 26, 2017) Kaskelen., SDU University. “Guppy Print”, 2017.- 11.0 printer’s sheet ISBN 978-601-7537-68-5

Research interests
He was scientific supervisor and Head of the Kazakhstani’s team of scholars in different national and International projects like:
INTAS project: “Labor, Migration, Identities: challenges and relations of social insecurities in Kazakhstan and Uzbekistan”. 2005-2007
– INTAS (The International Association for the Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union. Funded by EU)
– UNESCAP “Millennium Development Goals in Asia and the Pacific” 2004
– ILO «Policies Measures to Facilitate Transition from Informal to Formal employment: The Kazakhstan Model. KAZ 153» 2011
– IOM “Migrants in the New Capital of Kazakhstan” 2005
– UNDP “Adaptation of Oralmans in Kazakhstan” 2005
– Research project: “Mechanism of Declining of Unofficial Labor Markets and Informal Employment in the Republic of Kazakhstan” Project is funded by Ministry of Education and Sciences. (2015-2017) Total sum of the project is 9745729 KZT or 28.664 USD

Membership of professional organisations
Honorary Member of International Geographical Society GAMMA THETA UPSILON., Chi Chapter. Oklahoma State University, USA. April, 2010
Member of Society for Human Resource Management (USA)
Member of International Studies Association (USA)

Scholarships & awards
Fulbrignt Scholarship, USA 2009-2010

Bauyrzhan Yedgenov

Assistant Professor

PROFILE

Post
Assistant Professor

Degree qualifications
SDU University, Kazakhstan Bachelor of Arts, Economics 2008
Master of Arts, Economics 2011
Georgia State University, Atlanta, GA – USA
Ph.D. Economics 2017
Dissertation Title: “Essays on Fiscal Policy, Institutions and Economic Growth” Committee: Jorge Martinez-Vazquez – Chair (GSU), Sally Wallace (GSU), Andrew Feltenstein (GSU), Charles Hankla (GSU), Yongzheng Liu (Renmin University of China)

Professional and Academic Experience
International Center for Public Policy, Georgia State University, Atlanta, GA- USA Senior Research Associate Mar 2018 – Aug 2023
The World Bank, Country Office in Astana, Kazakhstan Evaluation Consultant, Education GP Jul 2019 – Jun 2022
The World Bank, Washington, DC USA Field Coordinator, Development Impact Evaluation Unit Jul 2017-Jun 2019
International Center for Public Policy, Georgia State University, Atlanta, GA-USA Research Assistant Jan 2011-Jun 2017

Journal Publications
1. Reexamining the determinants of fiscal decentralization: What is the role of Geography?” (with G. Canavire-Bacarreza and J. Martinez-Vazquez), Journal of Economic Geography, Volume 17, Issue 6, Pages 1209–1249 (2017)
2. Identifying and Disentangling the Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth” (with G. Canavire-Bacarreza and J. Martinez-Vazquez), World Development 127 (2020)
3. “Promoting community and labor force engagement through service grants and non-cognitive skills training: A randomized control trial in Kazakhstan” (with J. Leight, E. Mvukiyehe, B. Crost and S. Bhanot), Journal of Development Economics, Volume 153, 102718 (2021)
4. “Role of Historical Malaria in Institutions and Contemporary Economic Development” (with E. Gooch and J. Martinez-Vazquez), Studies in Comparative International Development, 1-28 (2022)
5. “Fiscal Decentralization and Structural versus Cyclical Unemployment Levels” (with B. Akalbeo and J. Martinez-Vazquez), European Journal of Political Economy, pages 102477. (2023)

Working Papers, Book Chapters, Reports
1. A Superior Instrument for the Role of Institutional Quality on Economic Development?” (with E. Gooch and J. Martinez-Vazquez), Andrew Young School of Policy Studies Research Paper Series No. 16-18 (2016)
2. “Philippines: Analytical and Advisory Services on Revenue Policies and Administration for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao” (with A. Timofeev and J. Martinez-Vazquez), World Bank Report (2021)
3. “Local government revenue diversification: Prospects for Connecticut” (with L. Wheeler), Chapter 3 in Tools for State and Local Fiscal Management (edited by A. Hathaway, J. Martinez-Vazquez and C. Thayer), Edward Elgar Publishing (2021)
4. “Overcoming Behavioral Impediments to Maternal Care: Experimental Evidence on Domain Knowledge and Nudgeability from Recalcitrant Pakistan” (with Y. Civelek, R. Cesur, M. Cyan, and R. Rothenberg), NBER Working paper, 30680 (2022)
5. “Personalized Nudges in Online Undergraduate Courses: A Field Experiment” (with G. Eau, D. Hoodin & T. Musaddiq) (2023)
6. “Role of text messages in employment outcomes among youth in Kazakhstan: a field experiment” (with A. Sagintayeva, A. Ibrasheva, et al.) (2023)
7. “Study of employment preferences of NEET youth in Kazakhstan through the method of experimental economics – a laboratory experiment” (with A. Sagintayeva, A. Ibrasheva, et al.) (2023)
8. “Role of Technology in Socio-Economic Development of Azerbaijan” (with R. Rzayeva and A. Aliyeva) (2023)

Research Grant Support and Activities
– Kazakhstan: Improving the teacher qualifications through behavioral science in secondary schools in Kazakhstan. (GSU FIPE Grant co-PI, PI: Sally Wallace), $8,000 (2022-2023)
– Kazakhstan: The evaluation of challenges of youth in Kazakhstan and piloting innovative solutions (National Academic of Sciences/USAID, PI: Alima Ibrasheva), $195,067 (2021-2023)
– Kazakhstan: Developing faculty collaboration through building research capacity in evidence-based policy evaluation methods in Kazakhstan (GSU FIPE Grant co-PI, PI: Sally Wallace), $4,000 (2021)
– Grenada: Grenada Fiscal System, Taxation and Social Expenditures Project (The World Bank, PI: Bauyrzhan Yedgenov), $6,500 (2021)
– Philippines: Philippines Revenue Management Project (The World Bank, PI: Jorge Martinez-Vazquez), $39,357 (2021)
– Kyrgyzstan: Evaluating the Fiscal Equalization Transfer Formula (The World Bank, PI: Jorge Martinez-Vazquez), $15,000 (2020-2021)
– USA: Analysis of municipal alternative funding sources for the Connecticut local governments (Connecticut Conference of Municipalities, PI: Laura Wheeler), $50,000 (2019-2020)
– Kazakhstan: Enhancing International Faculty Development and Exchange through Development of Evidence-Based Impact Evaluation Methods in Kazakhstan (GSU FIPE Grant co-PI, PI: Sally Wallace), $6,000 (2019)
– Nepal: Nepal Capacity Needs Assessment for Local Governments (The World Bank/UNDP, PI: Jorge Martinez-Vazquez), $150,000 (2019)
– Pakistan: Pakistan Evaluation Design, Technical Assistance to Post-Crisis Needs Assessment in FATA Secretariat (FATA/ The World Bank, PI: Musharraf Cyan), $611,775 (2014-2017)
– Pakistan: Saving Maternal and Infant Lives through Affordable Tech. in Pakistan (National Academy of Sciences/USAID, PI: Musharraf Cyan & Richard Rothenberg), $153,681 (2013-2018)
– Pakistan: Priming Rural Health Facilities in Pakistan (IFPRI, PI: Musharraf Cyan), $50.,000 (2013-2014)
– Cambodia: Cambodia Fiscal Decentralization Project (Government of Cambodia/ADB, PI: Jorge Martinez-Vazquez), $469,935 (2010-2015)

Teaching Experience
Global Economy (introductory level) – Fall 2016; Spring 2017; Fall 2019
International Trade (senior level) – Fall 2014, Summer 2017, Spring 2019
SDU University, Almaty, Kazakhstan 2007-2009

Honors & Awards
– Edmund S. Muskie Fellowship (U.S. Department of State), 2009-2011
Outstanding Graduate Assistant Award (GSU Economics Department) – 2016
E. D. Jack Dunn Fellowship Award (GSU Economics Department & Georgia Banks Association) – 2017

Professional Affiliations
American Economic Association; International Institute for Public Finance; Southern Economic Association

Research interests
Jorge Martinez-Vazquez
Regents Professor and Founding Director
International Center for Public Policy
Andrew Young School of Policy Studies
Georgia State University 
14 Marietta Street NW
Atlanta, GA 30303, USA
Email: jorgemartinez@gsu.edu

Sally Wallace
Managing Director, Quantitative Economics and Statistics
Ernst & Young LLP
55 Ivan Allen Jr Blvd NW Suite 1000
Atlanta, GA 30308, USA
Email: sally.wallace@ey.com

Gustavo Javier Canavire-Bacarreza
Senior Economist 
Poverty and Equity Global Practice 
The World Bank
121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 USA
Email: gcanavire@gmail.com

Laura Wheeler
Public Finance and Tax Policy Economist
Quantitative Economics and Statistics Group
Ernst & Young LLP
55 Ivan Allen Jr Blvd NW Suite 1000
Atlanta, GA 30308, USA
Email: laura.a.wheeler@ey.com

Musharraf Cyan
Lead Economic Advisor
UNPD, Pakistan
4th Floor, Serena Business Complex Khayaban-e-Suharwardy Islamabad, Pakistan
Email: musharraf.rasool@undp.org

Eric Mvukiyehe
Assistant Professor of Political Science Department of Political Science
Duke University
Gross Hall, 140 Science Dr, Durham, NC 27708, USA
Email: eric.mvukiyehe@duke.edu

Aigerim Azimbekova

Assistant Professor

PROFILE

Alisher Tleubayev

Assistant Professor

PROFILE

Post
Assistant Professor

Profile
Alisher Tleubayev joined the SDU University in Kazakhstan in 2014 as a lecturer of SDU Business School. In 2015, he was a vice-dean of SDU Business School on research. From 2017 to 2020, Alisher did a PhD in agricultural economics at Martin Luther University in Germany. Since 2020, he has been the director of Science Department at SDU. He is a fellow of CERGE-EI career integration program and his research interests include gender and agricultural economics.

Degree qualifications
MSc in Financial Engineering and Risk Management, 2013, The University of Essex, United Kingdom

Certificates
BOLASHAK scholarship for MSc degree, The University of Essex, United Kingdom, 2012

Kairat Moldashev

Associate Professor

PROFILE

Post
Associate Professor

Profile
Kairat Moldashev is an associate professor and Vice Rector for Research at SDU University, Kazakhstan. His research is concentrated in two areas: (1) political economy of regionalisms and identity politics, (2) and studies in higher education. In the field of political economy of regionalisms Kairat has published articles and books chapters on regional integration in Journal of International Relations and Development, Palgrave and Routledge edited volumes. He is an expert in Cabar.Asia analytical platform and provides commentaries on political and economic issues to various local and regional media. In the field of higher education Kairat has published in Studies in Higher Education and other international and local peer reviewed journals. He is an author of the research methods book in Russian that is widely used as a coursebook in PhD programs in Kazakhstan. Kairat also conducts research methods seminars and workshops for PhD students, early career researchers and analysts in think tanks.

Degree qualifications
BSc in Business Administration, KIMEP University
MA in Management, SDU University, Kazakhstan
PhD in Political Economy, University of Malaya (Bolashak scholar)

Courses
– Research Methods
– International Political Economy

Publications
1. De Lombaerde, P., Moldashev, K., Qoraboyev, I., & Taghon, S. (2022). Strategic responses of regional economic organizations to the Chinese Belt and Road Initiative: the cases of ASEAN, EAEU, and EU. Asia Pacific Business Review, 1-21. https://doi.org/10.1080/13602381.2022.2093526
2. Moldashev, K., & Tleuov, A. (2022). Response of local academia to the internationalization of research policies in a non-Anglophone country. Education Policy Analysis Archives, 30, 56-56. https://doi.org/10.14507/epaa.30.6788
3. Sanat Kozhakhmet, Kairat Moldashev, Aisulu Yenikeyeva & Assylbek Nurgabdeshov (2022) How training and development practices contribute to research productivity: a moderated mediation model, Studies in Higher Education, DOI: 10.1080/03075079.2020.1754782
4. Qoraboyev, I., & Moldashev, K. (2021). EU–China relations in Central Asia in the context of the Belt and Road Initiative: A regional (ist) perspective. In The European Union, China and Central Asia (pp. 257-273). Routledge.
5. Kozhakhmet, S., Moldashev, K., Nurgabdeshov, A., & Gassanova, A. (2020). Does Professional Research Network Enhance Career Commitment? A Moderated Mediation model. In Annual Conference of the British Academy of Management 2020 (p. 309).
6. Ikboljon Qoraboyev and Kairat Moldashev (2018) The Belt and Road Initiative and Comprehensive Regionalism in Central Asia. In Maximilian Mayer (ed.): Rethinking the Silk-Road: China’s Belt and Road Initiative and Emerging Eurasian Relations. London: Palgrave https://www.palgrave.com/de/book/9789811059148
7. Galym Zhussipbek and Kairat Moldashev (2018) Rawlsian Liberalism and Rationalistic Maturidi Islam in Central Asia. In Rico Isaacs and Alessandro Frigerio (ed.): Theorizing Central Asian Politics: The State, Ideology and Power. London: Palgrave
8. Молдашев Кайрат (2017) От идеи к публикации: Методология исследований в социальных науках. Монография. Gerona: Алматы, www.metod.expert
Bulut, S., Deth, U., Moldashev. K. (2016) The Contemporary Geopolitics of Cambodia: Alignments in Regional and Global Contexts, (edited by Katherine Brickell and Simon Springer) in Handbook of Contemporary Cambodia, Routledge, New York.
9. Moldashev K. and Aslam M. (2015) Eurasian Union: Actor in the Making? Journal of International Relations and Development. doi: 10.1057/jird.2015.6
Moldashev K. (2015) National and regional development strategies in the Eurasian Economic Union: the swan-crab-pike principle at work. Paper presented at «The Eurasian Economic Union: political, economic and social aspects» Conference organized by American University of Central Asia, October 31 – November 1, 2015. Bishkek
10. Moldashev K. and Aslam M. (2015) Russia in the Pursuit of Eurasian Integration: Developmental Regionalism or an Identity Enterprise? Paper presented in International Studies Association (ISA) Global South Caucus Conference 2015 ‘Voices from Outside: Re-shaping International Relations Theory and Practice in an Era of Global Transformation’. January 8th-10th, Singapore Management University, Singapore

Research interests
Political Economy, International Economics, Eurasian Regionalism, Comparative Regionalism, Nation-Building, Research Culture, Higher Education Research

Bek Bazatbekov

Deputy Dean for Social Work

PROFILE

Post
Deputy Dean for Social Work

Profile
Bek Bazatbekov joined Kazakh-Turkish High School (now BIL) in Astana in 2014 as a math teacher, where he has also been a mathematics olympiad trainer. From 2016 to 2017, Bek worked as an underwriter in the company on foreign insurance “Kazakhinstrakh”, as a leading specialist. From 2017, for 3 years worked as expert in Career Development department in SDU University, after that changed to engineering faculty as social coordinator and lecturer. Now held the position of vice dean of Business School from 2023.

Degree qualifications
BA in the Mathematics (2014). SDU University, Kazakhstan
MA in the Mathematics (2019). SDU University, Kazakhstan

Publications
2D face recognition using PCA and triplet similarity embedding Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 2023

Research interests
Computer Vision

Galymzhan Zupiruly

Lecturer

PROFILE

Post
Lecturer

Profile
Galymzhan Zupiruly graduated SDU university in 2021, and joined to instructor staff in 2021 as an assistan instructor. Since then (2021-) he has been working and doing master’s in ‘Economics’ major, at the same time dealing with research. Since 2022, Galymzhan Zupiruly has been the senior advisor of the Business School.

Degree Qualifications
BA in Economics (2021), SDU University, KZ
MA in Economics (in process), SDU University, KZ

Courses
ECO 111 Mathematics for Economics

Research interests
Fiscal policy, Monetary policy

Scholarships & awards
– State grant for Bachelor degree education (2014-2018). KZ
– State grant for Masters degree education (2018-2020). KZ

Chingis Rustemov

Lecturer

PROFILE

Post
Lecturer

Profile
Chingis joined the SDU University in 2024 as a lecturer of macroeconomics, statistics, and mathematics of economics. He worked as an investment manager in insurance companies, as a data analyst in various enterprises, as a business intelligence developer in commercial banks, as a team lead of business intelligence developers in KPMG.
In his MSc diploma, he made contributions to enhancing macroeconomic models with time-varying parameters, especially solving a problem of near zero interest rates by introducing the sliding windows approach in these models. He wants to make further developments in building advanced economic models.

Degree Qualifications
BA in Finance, NARXOZ University
MSc in Economics, the University of Warwick

Certificates
Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate
Microsoft Certified: Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect Expert
Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate
Microsoft Certified: Azure Enterprise Data Analyst Associate
Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate
AWS Certified: Developer

Courses
ECO 212, Macroeconomics (CIMA)
ECO 212, Statistics II
ECO 111, Mathematics for Economics

Research interests
Advanced Microeconomics
Advanced Macroeconomics
Data Science
Cloud Economy

Scholarships & awards
BOLOSHAK scholarship

Yerzhan Syzdykov

Assistant Professor

PROFILE

Post
Assistant Professor

Profile
Yerzhan Syzdykov joined the SDU University in the Kazakhstan in 2015 as a lecturer for the bachelor level students: he had worked as a junior lecturer until 2018. From 2018 to 2019, Yerzhan was senior lecturer of the Business school in Management field. Since 2019, he has been working as a coordinator of management and economics programs. He is currently completing his PhD studies in University Putra Malaysia (UPM) in Malaysia.

Degree qualifications
BA in Economics (2012). SDU University, KZ
MSc in Financial Engineering and Risk Management (2014). University of Essex, UK
PhD in Organizational Behavior, Management (in progress). University Putra Malaysia, Malaysia

Courses
ACC 403, Bachelor, Financial Statement Analysis
MAN 209, Bachelor, Management
MAN 213, Bachelor, Cases in Management
ACC 206, Bachelor, Corporate and Business Law
MAN 203, Bachelor, Organizational Structure and Behavior
MAN 609, Masters, Organizational Behavior

Research interests
OB, HRM and Management

Bakyt Akhmetzhanova

Senior lecturer

PROFILE

Post
Senior lecturer

Profile
Bakyt Akhmetzhanova joined SDU in 2022 as senior lecturer. She has diversified working experience in corporate bank, education and research administration fields.

Degree Qualifications
BA in Finance (2012), KIMEP
MBA in Finance and Management (2016), Nazarbayev University

Certificates
Certificate of Participation in training in higher education didactics, 2023

Courses
FIN 302, BA, Corporate Finance (CIMA)
ECO 113 , BA, Economic Theory

Research interests
– Behavior Economics
– Personal Finance
– Higher Education Management

МУХАМЕТЖАН СЕЙТЖАППАРУЛЫ

Координатор

Профессорлық-оқытушылар құрамын (профессорларды) қолдау

Ғылыми-зерттеу тағылымдама бағдарламасын қолдау. Профессорлық-оқытушылар құрамы академиялық бағдарламаны әзірлейді және университетте ғылыми зерттеулер жүргізеді. Осы бағдарлама аясында СДУ профессорлық-оқытушылар құрамына шетелде ғылыми зерттеулермен айналысуға мүмкіндік береді. Сіздің қайырмдылық көмегіңіз ұшуға, тұруға және ай сайынғы еңбекақысының 6 айдан 1 жылға дейін өтейді. СДУ сондай-ақ шетелден келген профессорларды жергілікті оқытушылар мен студенттермен өз білімдері мен тәжірибелерін бөлісуге шақырады.
 “Жас маман”бағдарламасын қолдау. “Жас маман” бағдарламасы СДУ үздік түлектерін іріктеу және оқытушылардың ассистенті ретінде академиялық мансабының бастапқы кезеңінде оларға көмек көрсету арқылы университеттің адами капиталын дамытуға бағытталған. Жас мамандар шетелде докторлық дәреже алуға және беделді университеттерде бай ғылыми зерттеу тәжірибесін алуға ынталандырылады. Оқытушылардың ассистенттері профессорлық-оқытушылық құрамнан стипендиялар мен кәсіби кеңестер алады.

Университетті қолдау

СДУ кампусы студенттердің білім беру және сауықтыру іс-шараларын өткізу үшін орталық орын болып табылады. Университет жаңа объектілерді салу және бар объектілерді елеулі жаңарту жолымен өзінің базалық инфрақұрылымын жаңартуға ұмтылады. Бұл ғимараттар, жолдар, коммуналдық қызметтер, аумақтық және ландшафтық дизайн, студенттік тұрғын үй және университет миссиясына толық қолдау көрсету үшін қажетті ақпараттық технологиялар ресурстары кіреді. Сондай-ақ, заманауи кітапханалық ресурстарды және ғылыми-зерттеу мекемелерін, жабдықтар мен технологиялық құралдарды қолдаудың маңызы зор.

Дарынды студенттерді қолдау

Бұл бағдарлама көрнекті студенттерге, олардың әл-ауқатына қарамастан арналған. Бағдарламаға лайықты студенттер белгілі академиялық және әлеуметтік жетістіктерді көрсетуі тиіс. Бұл бағдарлама толық немесе ішінара гранттар беру немесе жатақханалық орын беру арқылы студенттердің кәсіби және жеке дамуына ықпал етуге арналған. Грантты оның барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтау үшін алушы әр семестр белгіленген ең төменгі орташа ұпайға сәйкес келуі тиіс.

FAQ

Question? Contact us! infomatrix@sdu.edu.kz

Since Infomatrix Asia is an international project competition and current lingua franca is English language, we decided that everything(documentation, presentation, submission) will be in English.

Starting from this year, participation doesn’t give opportunity get max at ENT.

All participants who study at secondary school must participate with their supervisors. Due to the security concerns of the participants.

Mail to infomatrx@sdu.edu.kz (Only technical questions)

Look carefully at category requirements, but common thing is: great presentation, clear documentation, completed project, short video demonstrating your knowledge of English Participants from Kazakhstan should have participated on regional, city, republic project competitions before.

Infomatrix Asia is an independent competition. Therefore, you are free to submit your project to any other competitions.

The participation fee is a required fixed cost that covers: transportation, medals, t-shirts, certificates, food, lodging and so on…

Accomodation

We are inviting participants to stay in our comfortable and modern “Student House” located on the territory of SDU.

The student house of Suleyman Demirel University offers students not only accommodation and meals on the territory of the Smart Campus during their studies, but also the opportunity to improve their social skills and strengthen international relationships.

Do you need help? Contact us!  infomatrix@sdu.edu.kz

Бонус ұпай қалай жинауға болады?

Қатысушылардың Instagram желісіндегі парақшасында SPT олимпиадасы туралы қызықты әрі креатив пост жариялау арқылы 1-ден 5-ке дейін бонус ұпайға ие болу мүмкіндігі бар. Пост сурет, мәтін немесе видео сияқты кез келген форматта бола алады.

Шығармашылық шектеу жоқ, қиялыңа ерік бер!
Арманыңды жаз, әңгіме құрастыр, видео түсір, достарыңа мотивация бер,  оларды да қатысуға шақыр!

Бұл – тіпті қосымша 0,5 ұпайдың грант иесі атануда шешуші рөл атқара алатын тұсы. Сондықтан мұндай тамаша мүмкіндікті міндетті түрде пайдалануға кеңес береміз.

Шарттары:

  • Қызықты және креативті пост жариялау (мәтін 50 cөзден кем емес, қатысышының өз атынан жазылады)
  • Cуретте @sdukz белгілеу (tag)
  • Хэштег – #spt2020 #sdukz
  • Пост соңында аты-жөнін, кластер мен ЖСН соңғы 6 цифрін хэштег арқылы көрсету (мысалы, Ахметов Айбек, #Кластер5, #123456).
  • Қатысушы парақшасы 10 наурызға дейін ашық болуы керек.

*Посттарды олимпиада ұйымдастырушылары былай бағалайды (жалпы ереже):

▫️1 ұпай:
— Пост жарияланған, талаптарға сай;
▫️2 ұпай:
— Мәтіні өте жақсы жазылған пост;
▫️3 ұпай:
— сапалы түсірілген және монтаждалған видео-пост;
▫️4 және 5 ұпай:
— Көп қаралым жинаған, лайк пен комментарий саны көп сапалы пост. 

Алайда баға беруші посттың сапасына көбірек қарайды. Яғни, тек қана мәтінмен-ақ +5 балл алу мүмкіндігі де бар. Немесе керісінше, көп лайк жинаған пост сапасыз болғандықтан 1 ұпай ғана жинауы мүмкін.

Посттар онлайн тіркелу аяқталғанға дейін қабылданады.

Реквизиты

ISPT Registration

SDU

«Болашақ» халықаралық стипендиясының екі дүркін иегері. 2011 жылы Англияның Newcastle университетінің магистратурасын Халықаралық мультимедиалық журналистика мамандығы бойынша бітірген. Ал 2021 жылдың наурыз айында Шотландияның Glasgow университетінде үш жылдан астам уақыт бойы жазған докторлық диссертациясын мерзімінен бұрын сәтті қорғап шықты. 1 айдан кейін оған Медиа және мәдени саясат мамандығы бойынша ресми түрде Философия докторы ғылыми атағы берілді. Dr Әсел негізі 1451 жылы қаланған университеттің Мәдени саясатты зерттеу орталығында (Centre for Cultural Policy Research) қызмет еткен. Аты әлемге әйгілі, nationalism ұғымының Ұлыбританияда негізін қалаушылардың бірі Эрнест Геллнерден тәлім алған Филип Слесинджердің шәкірті. Сондай-ақ, ол  магистратура студенттеріне Зерттеу әдістері (Research Methods) пәнінен дәріс оқып, Қазақстаннан тұңғыш рет PhD дәрежесін иеленген маман атанады. 

Докторлық диссертациясы, «Қазақ киносы және ұлт: сыни талдау» тақырыбы, ұлт құрылысы (nation building)  тәсілімдемесі арқылы зерттелген (Kazakh cinema and the nation: a critical analysis – Enlighten: Theses (gla.ac.uk)). Ғылыми еңбекте ол қазақ киносына британ әлеуметтанушы Энтони Смиттің энтосимволизм концепциясы бойынша талдау жасап, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына атажұрттық фильмдердің әсері қаншалықты деген сұраққа жан-жақты жауап беруге ұмтылады. 

Диссертацияның жаңалығы – бұл отандық Еуразия Халықаралық  кинофестивалін академиялық тұрғыдан алғаш рет зерттеп, ғылымның фильм фестивальдері (film festival studies) атты жаңа саласына EurIFF ұғымын тұңғыш рет енгізді (бұл турасында ағылшын тілді ғылымда бір де бір диссертацияны айтағанның өзінде,  ғылыми орта назар аударарлық мақала да жоқтың қасы). Сонымен қатар, осы саланы зерттеп жүрген әлем зерттеушілеріне қазақ киносын, Қазақстанның халықаралық фестивалін ғылыми еңбегі арқылы танымалдандырды. 

Бұған дейін Әсел Қамза «Хабар» арнасында 2006-2010 жж. аралығында  «Азамат» жастар бағдарламасының редакторы, кейіннен продюсері, «Біз айтсақ…» ток-шоуының шеф-редакторы, қазақ және орыс тілінде хабар таратқан «Бизнес мекен» таңғы бағдарламасының сценарисі қызметін атқарып, ондаған тікелей эфирлерде жұмыс жасап, практик-журналист ретінде тәжірибесін толықтырды. Оның ішінде 2008-2009 жылдары «Қазақстанда жасалған» атты отандық өндірушілерді қолдау мақсатында ашылған тележобаның сценарист-редакторы әрі жүргізушісі болып жұмыс істеген. 2011-2014 жылдары «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Ішкі протокол және бұқарамен байланыс департаментінде маман деңгейінен бастап, жарнама бөлімінің бастығы позициясына дейін көтеріліп, 160 000-нан астам қызметкері бар  ұлттық компанияның  PR стратегиясын дамытып, үйлестіруге үлес қосқан. 

Сулейман Демирель Университетінде бакалавриат және магистратура шәкірттеріне қазақ және ағылшын тілдерінде Масс коммуникация теориясы, Зерттеу әдістері, Масс коммуникациядағы зерттеу әдістері, Медиа Социология және Бейне композиция пәндерінен сабақ береді. Ұлыбританияда 5 жылға жуық уақыт ішінде жинаған бүкіл өнегесі мен бар тәжірибесін күнделікті дәрісінде пайдалануға тырысады. Студенттеріне сыни ойлауға, сындарлы пікір білдіруге жөн сілтейді. Ғылыми жұмыс жазған кезде, кеңестік кезден келе жатқан дәстүрлі жүйе бойынша, тек ғылыми жетекшінің жөн-жобасын ғана басшылыққа алуды ғана үйретпей, шын мәнінде бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алуға, өз бетінше, еркін және тәуелсіз жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мақалалары отандық ғылыми журналдарда жарық көрген. Қазіргі таңда толерантты журналистика, автобиографиялық фильмдерге қатысты зерттеу жұмыстарымен айналысады. 

Өмірлік ұстанымы – талап, сапа, нәтиже!

Skip to content

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: