Shokan Shotanbayev

Degree
Bachelor
Position
Chief expert
Phone
+7 727 307 95 60 (113)
Email
shokan.shotanbayev@sdu.edu.kz