Serik Mamyrkulov

Degree
Bachelor
Position
Head
Phone
+7 727 307 95 60 (215)
Email
serik.mamyrkulov@sdu.edu.kz