Karatay Moldabayev

Position
Heating system operator
Age
66
Birth date
01 Sep 1953
Gender
Man
Country
Kazakhstan
Email
karatay.moldabayev@sdu.edu.kz