Askar Khalbayev

Degree
Bachelor
Position
System Administrator
Phone
+7 727 307 95 60 (221)
Email
askar.khalbayev@sdu.edu.kz