Department of Science Education

 • Name: Satilmis Yilmaz
  Degree: PhD
  Position: Chairman
  Phone: 307 95 60 (301)
  Email: halit.yilmaz@sdu.edu.kz
 • Name: Bakhyt Sydykhov
  Degree: Doctor of Science
  Position: Educational Program Coordinator
  Email: bakhyt.sydykhov@sdu.edu.kz
 • Name: Samat Maxutov
  Degree: PhD
  Position: Educational Program Coordinator
  Email: samat.maxutov@sdu.edu.kz
 • Name: Nazgul Otegenova
  Degree: Master
  Position: Head of laboratory
  Email: nazgul.otegenova@sdu.edu.kz
 • Name: Abdullah Almas
  Degree: Master
  Position: Educational Program Coordinator
  Phone: 307 95 60 (603)
  Email: abdullah.almas@sdu.edu.kz
 • Name: Oraz Satybaldiyev
  Degree: Doctor of Science
  Position: Professor
  Email: oraz.satybaldiyev@sdu.edu.kz
 • Name: Gulmira Bekenova
  Degree: Doctor of Science
  Position: Associate Professor
  Email: gulmira.bekenova@sdu.edu.kz
 • Name: Nuri Balta
  Degree: PhD
  Position: Associate Professor
  Email: nuri.balta@sdu.edu.kz
 • Name: Bota Zhumakayeva
  Degree: PhD
  Position: Assistant Professor
  Phone: 307 95 60 (304)
  Email: bota.zhumakayeva@sdu.edu.kz
 • Name: Talgat Yechshzhanov
  Degree: PhD
  Position: Assistant Professor
  Email: talgat.yechshzhanov@sdu.edu.kz
 • Name: Sergey Yegorov
  Degree: PhD
  Position: Assistant Professor
  Email: sergey.yegorov@sdu.edu.kz
 • Name: Bakhadir Rismetov
  Degree: PhD
  Position: Assistant Professor
  Email: bakhadir.rismetov@sdu.edu.kz
 • Name: Yershat Sapazhanov
  Degree: Master
  Position: Senior Lecturer
  Email: yershat.sapazhanov@sdu.edu.kz
 • Name: Svetlana Lukashova
  Degree: Master
  Position: Senior Lecturer
  Email: svetlana.lukashova@sdu.edu.kz
 • Name: Alibek Orynbassar
  Degree: Master
  Position: Lecturer
  Email: alibek.orynbassar@sdu.edu.kz
 • Name: Serkan Kaymak
  Degree: Master
  Position: Lecturer
  Email: serkan.kaymak@sdu.edu.kz
 • Name: Balym Aidarkyzy
  Degree: Master
  Position: Lecturer
  Phone: 307 95 60 (502)
  Email: balym.aidarkyzy@sdu.edu.kz
 • Name: Ingkar Yersari
  Degree: Bachelor
  Position: Lecturer
  Email: ingkar.yersari@sdu.edu.kz
 • Name: Aiym Sagdoldanova
  Position: Lecturer
  Email: aiym.sagdoldanova@sdu.edu.kz
 • Name: Zhanibek Ydyrys
  Degree: Master
  Position: Assistant-instructor
  Email: zhanibek.ydyrys@sdu.edu.kz
 • Name: Aksholpan Rassil
  Degree: Bachelor
  Position: Assistant-instructor
  Email: aksholpan.rassil@sdu.edu.kz
 • Name: Zhansaya Sailaubekova
  Degree: Bachelor
  Position: Assistant-instructor
  Email: zhansaya.sailaubekova@sdu.edu.kz
 • Name: Dina Salybek
  Degree: Bachelor
  Position: Assistant-instructor
  Email: dina.salybek@sdu.edu.kz