Office-registrator

 • Name: Roza Zhilkibayeva
  Degree: Master
  Position: Chief expert
  Email: roza.zhilkibayeva@sdu.edu.kz
 • Name: Ashirbek Nurpeissov
  Degree: Master
  Position: Registrar
  Phone: 307 95 60 (335)
  Email: ashirbek.nurpeissov@sdu.edu.kz
 • Name: Meruyert Raiymbekova
  Degree: Master
  Position: Registrar
  Email: meruyert.raiymbekova@sdu.edu.kz
 • Name: Dana Akhmetzhan
  Degree: Bachelor
  Position: Registrar
  Phone: 307 95 60 (333)
  Email: dana.akhmetzhan@sdu.edu.kz