Automation Department

 • Name: Ardak Shalkarbay-uly
  Degree: Master
  Position: Director
  Email: ardak.shalkarbay-uly@sdu.edu.kz
 • Name: Zhanar Raibekova
  Degree: Master
  Position: analyst
  Phone: +7 727 307 95 60 (+7 727 307 95 60 (214))
  Email: zhanar.raibekova@sdu.edu.kz
 • Name: Aigerim Abubakirova
  Degree: Bachelor
  Position: analyst
  Phone: +7 727 307 95 60 (+7 727 307 95 60 (214))
  Email: aigerim.abubakirova@sdu.edu.kz
 • Name: Elnura Nabigazinova
  Degree: Bachelor
  Position: analyst
  Phone: +7 727 307 95 60 (+7 727 307 95 60 (214))
  Email: elnura.nabigazinova@sdu.edu.kz
 • Name: Elvin Naghiyev
  Degree: Bachelor
  Position: Programmer
  Phone: +7 727 307 95 60 (+7 727 307 95 60 (224))
  Email: elvin.naghiyev@sdu.edu.kz
 • Name: Babur Rustauletov
  Degree: Bachelor
  Position: Programmer
  Phone: +7 727 307 95 60 (+7 727 307 95 60 (224))
  Email: babur.rustauletov@sdu.edu.kz