Rector's office

 • Name: Kanat Kozhakhmet
  Degree: PhD
  Position: Rector
  Phone: 307 95 60 (202)
  Email: kanat.kozhakhmet@sdu.edu.kz
 • Name: Zhaxylyk Abdrashev
  Degree: Master
  Position: Executive Rector's Assistant
  Email: zhaxylyk.abdrashev@sdu.edu.kz
 • Name: Elmira Yeskenova
  Degree: Bachelor
  Position: Assistant
  Email: elmira.yeskenova@sdu.edu.kz